Zaključak – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krmača u 2013. godini


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i točke III. podtočke 6. Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/2), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja
krmača na području Grada Đurđevca u 2013. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje krmača u 2013. godini poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerastova nabavljenom u Centru za reprodukciju sufinancira iznos od 100,00 kuna po osjemenjivanju.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke GOSPODARSTVO Aktivnost 1402 Sufinanciranje u poljoprivredi 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika krmače i broj njegovog žiro ili tekućeg računa.

KLASA: 322-02/13-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.