Zaključak – Taekwondo klub “Borik” Đurđevac (troškovi prijevoza na turnir u Zagreb)


Petak, 29. studenoga 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. studenoga 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za troškove prijevoza Taekwondo kluba „Borik“ Đurđevac na turnir „Adidas Maksimir kup“ u Zagreb

 I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 937,50 kuna za troškove prijevoza Taekwondo kluba „Borik“ Đurđevac na turnir „Adidas Maksimir kup“ u Zagreb, koji će se održati 30. studenoga 2013. godine u Sutinskim vrelima.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplatit će se na račun tvrtke Vuk d.o.o. za usluge i trgovinu Đurđevac, sukladno zamolbi Taekwondo kluba „Borik“ Đurđevac.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Redovni rad upravnih tijela 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

KLASA: 007-01/13-01/55

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2

Đurđevac, 29. studenoga 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.