Zaključak – utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Đurđevca 2013 i projekcija za 2014/15


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu
i Projekcija  za 2014. i 2015. godinu

I.

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu.

II.

Prijedlog Proračuna i Projekcija iz točke I. ovog Zaključka upućuju se Gradskom vijeću Grada Đurđevca na razmatranje i donošenje.

KLASA: 400-06/12-01/04
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2
Đurđevac,  12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing.građ.