Grad podmirio sve obveze prema Komunalijama


Ponedjeljak, 30. rujna 2013.

Grad Đurđevac je na današnji dan ostvario prihod od poreza na promet nekretnina od prodaje Nature agro d.o.o. u stečaju u iznosu 1.158.111,59 kuna. Od ostvarenog prihoda Grad je podmirio sve obveze iz 2012. godine prema Komunalijama d.o.o. Đurđevac u iznosu 586.796,21 kuna, a ujedno je podmirio i sve obveze s dospjećem na današnji dan u iznosu 329.756,67 kuna.

Nakon prethodno navedenih plaćenih obveza, Grad na računu ima manjak u iznosu 942.427,50 kuna.

Na dan stupanja na dužnost gradonačelnika Grada Đurđevca Željka Lackovića, Grad je imao nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu 2.634.455,17 kuna od kojih je iz 2012. godine 2.365.834,85 kuna. Na dan 30. rujna 2013. godine ostalo je neplaćeno 647.368,89 kuna.