Gradski vijećnici podijeljeni oko „slučaja vrtičke ravnateljice“ na GV


Petak, 24. veljače 2012.

Zaključak Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića Maslačak vezan  uz Gabrijelu Golub, ravnateljicu Maslačka i „navodni događaj“ ( kako je to nazvao Branko Prelec, predsjednik vrtičkog Upravnoga vijeća) podijelio je Gradsko vijeće. Vijećnici  gradske vlasti HDZ-a,  uz ruke i oporbene glasove Ivana Pleadina iz HNS-a i Ljube Dobravec  iz SDP-a , zaključili su da nema nikakve osnove da se dalje istražuje, propituje i dokazuje da je ravnateljica javne gradske ustanove koja odgaja djecu učinila ono „što joj mediji „, kako je nekoliko puta rečeno,“ pripisuju“.   Naime, za 24. sjednicu  Gradskoga vijeća izjašnjavanje o tom problemu koji već dugo potresa Đurđevac i u negativnom svijetlu ocrtava  njegove aktere, predložila je gradska oporba,  Klub vijećnika SDP-a i HSU-u.–Predlažemo da Upravno vijeće zatraži očevid nadležnih tijela da li se „događaj dogodio , te da li je pokrenut postupak protiv ravnateljice“.  Nismo za zataškavanje takvih pojava, jer principjelno ne možemo slati poruku da se štiti neprihvatljivo ponašanje, zaključio je svoju višekratnu raspravu Marijan Panić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-HSU. Budući da ni Upravno vijeće na svojoj sjednici „nije raspolagalo nikakvim službenim dokumentom o navodno počinjenom djelu, a ni predlagatelj rasprave (Klub SPD-HSU) nije dostavio nikakav službeni dokument koji bi potvrdio činjenično stanje“, Upravno vijeće neće ništa dalje istraživati, ponovio je nekoliko puta B. Prelec.  To su  vijećnici gradske vlasti (uz iznimku HDZ-ova vijećnika L. Čukljaša) ali uz glasove Pleadina i Dobravčeve i  prihvatili,  nakon podulje rasprave u kojoj su sudjelovali , uz M. Panića i B. Prelca, I. Pleadin, M. Štimac, S. Babić, I. Đopar, LJ. Dobravec. Bez rasprave i disonantnih tonova prihvaćen je Plan rada GV za ovu godinu, izmijenjena i dopunjena  Odluka o komunalnoj naknadi , te izmijenjena i dopunjena Odluka o komunalnim djelatnosti i komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije. Tim odlukama upravljanje i održavanje i naplata parkirališnih mjesta vozila je ušla među  komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije.      Prihvaćena je i Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada , uz prihvaćenu primjedbu da se za poslove višeg referenta koji će obavljati poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redara mora tražiti tehnička, a ne samo prometna  struka, te da se na poslove višeg stručnog suradnika  za društvene djelatnosti  mjesto ne popuni  kad se za to ne steknu financijski uvjeti. Gradonačelnik S.Gračan je obrazložio da će popunjavanjem tih mjesta i mjesta višeg referenta za poslove GV i gradonačelnika , biti završena reorganizacija gradske uprave, koja će imati manje zaposleni, ali više mladih, više i visoko obrazovanih. Vijećnici su dali na upravljanje nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca koja se nalazi u Prvić Luci, trgovačkom društvu Peski d.o.o Đurđevac, kojem su odmah u Nadzorni odbor imenovali Marijana Novaka i Zdravka Majetića.   Zna se već prije da je direktor nove gradske tvrtke PESKI d.o.o. , Martin Mahović. Vlado Rep je imenovan u Nadzorni odbor Komunalija, a Grad Đurđevac će postati članom Lokalne akcijske grupe „Podravina“,  s općinama Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac,Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete, Novo Virje, Novigrad Podravski, te Virje i Pitomača. Inicijativa za osnivanje LAG-a Podravina sukladna je transformaciji poljoprivredne politike RH i EU u okolišnu i rurarnu politiku, kako bi se kroz veću gospodarsku aktivnost , zaštitu kulturne baštine i prirodnih resursa povećala kvaliteta života u rurarnim sredinama , a za što su osigurana bespovratna financijska sredstva iz EU fondova. Bila su i brojna pitanja vijećnika. Tako I.Pleadina zanimaju sva imena i prezimena uglednih građana koji kradu plin Komunalijama-plinu, te ima li nenaplaćenih potraživanja od Nature-Agro i PZ u stečaju.Vijećnika V.Repa zanima kako to da nigdje drugdje nema takvih manipulacija s plinskim brojilima nego samo u Đurđevcu, a S.Babića, kako je moguće da se mjesecima ne plaća plin, a da se ne vidi da su brojila dirana, dok M.Štimca  zanima tko je bio montažer  brojila, tko ih postavlja, da li su brojila atestirana i može li ih netko samostalno postavljati. O svemu tome se Komunalije –Plin vijećnicima moraju pismeno očitati. Vezano uz Naturu i PZ, gradonačelnika S.Gračana je rekao da su sva potraživanja prijavljena u stečajnu masu, a sve što je bilo moguće bilo je kompenzirano s DV Maslačak.   Na pitanje M.Štimca što je obavio u Fondu za energetsku učinkovitost,Gračan je rekao da je razgovarao oko realizacije ugovora za prihvat komunalnoga otpada,odnosno za sanaciju odlagališta Peski do osposobljavanja Piškornice. Za kompletnu sanaciju potreban je 21 mil. kuna, u čemu će Fond za energetsku učinkovitost sudjelovati sa 60 posto sredstava, a Đurđevac, Županija i okolne općine s 40 posto. Vijećnik Rep nije zadovoljan što je stranački život nedavno ponovo dospio na gradske web.stranice, a  to nije ni gradonačelnik Gračan. B.Prelec  je pitao zašto je povećano roditeljsko sufinanciranje Glazbene škole s 300 na 500 kuna i čija je to odluka kad nije bila na GV. Gradonačelnik je rekao da Glazbenu školu smatra važnom ustanovom, da je Grad sve poduzeo i od Ministarstva obrazovanja već dobio rješenje da ona uđe u mrežu osnovnih škola naše Županije, te od 1.rujna počne samostalno djelovati, ali da u proračunu za sada nema dovoljno novaca da roditeljsko sufinanciranje ostane na dosadašnjem nivou. Povećanje cijene sufinanciranje, rekao je,  gradonačelnikova je odluka.