Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 25. listopada 2013.

U nastavku možete pogledati Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca - Trg svetog Jurja 5.

 

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.) gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

I .

             Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca u zgradi u Đurđevcu, Trg svetog Jurja 5, i to:

a.) soba broj 1, površine 23,17 m2.

Prostor je namijenjen za obavljanje rada političkih stranaka.

Početna cijena mjesečnog zakupa je 23,17 kuna.

Ugovor se sklapa  na rok od dvije (2) godine.

b.) soba broj 2, površine 23,50 m2.

Prostor je namijenjen za obavljanje rada političkih stranaka.

Početna cijena mjesečnog zakupa je 23,50 kuna.

Ugovor se sklapa  na rok od dvije (2) godine.

c.) prostor koji se sastoji od 3 prostorije ukupne površine 51,76 m2.

Prostor je namijenjen za obavljanje rada udruga građana.

Početna cijena mjesečnog zakupa je 51,76 kuna.

Ugovor se sklapa na rok od dvije (2) godine.

II .

             Ponuđeni poslovni prostori mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

III.

             Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Podravskom listu – Mali Podravski.

 IV.

Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom «ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U ZGRADI TRG SVETOG JURJA 5, ĐURĐEVAC, sa naznakom za PROSTOR POD A), B) ILI C)«.

Ponuda mora sadržavati:

-  za pravne  osobe – naziv s adresom sjedišta i OIB ponuditelja,

- dokaz da ponuditelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji  se natječe (izvod iz sudskog registra i  sl.),

- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se natječe,

- ukupni najviši mjesečni iznos zakupnine koji natjecatelj nudi,

-  Potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od dana objave natječaja,

-  Potvrdu o plaćenim obvezama prema Gradu Đurđevcu (potvrdu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte).

V.

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VI.

             Grad Đurđevac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora i prije isteka roka na koji se sklapa ugovor u slučaju potrebe za raspolaganjem navedenim prostorom zbog rekonstrukcije zgrade u kojoj se isti nalazi ili privođenje prostora nekoj drugoj namjeni.

U tom slučaju Grad Đurđevac otkazuje ugovor dostavom pismene obavijesti budućem zakupniku, uz otkazni rok od 30 dana.

 VII.

            Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti na telefon: 048 811-052.

 

KLASA: 372-03/13-01/13

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2

         

                                                                                                        GRAD ĐURĐEVAC