Komunalna naknada za sve


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

U Odluci o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi koju je predložio gradonačelnik Željko Lacković, a prihvatili članovi Gradskog vijeća, plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor oslobođeni su samo korisnici pomoći za uzdržavanje, odnosno korisnici stalne socijalne pomoći, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

U nastavku možete pogledati Odluku o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi: