POZIV za predlaganje programa/projekta udruga


Srijeda, 16. veljače 2011.

  POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2011. godinu     Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.     Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 88/01.  i 11/02.-ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac ( „Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 8/06. i 7/09.), Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca, objavljuje POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2011. godinu I.     Za ostvarivanje prava na financijsku dotaciju mogu se svojim programima/projektima prijaviti udruge s područja Grada Đurđevca pod uvjetom da su registrirane i imaju područje djelovanja u Gradu Đurđevcu, odnosno da su programom obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Đurđevcu.     Udruge mogu slati prijedloge za programe/projekte s rokom provedbe od jedne do tri godine. II. Područja na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti: -    usmjereni na zaštitu ljudskih prava i sloboda, -    od humanitarnog značaja, -    usmjereni na prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti, -    usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, -    usmjereni na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, -    usmjereni na poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, -    od značaja za sudionike Domovinskog rata i njihove obitelji, -    od značaja za sudionike antifašističke borbe, -    usmjereni prema zaštiti ljudskog zdravlja, -    od ekološkog značaja, -    usmjereni očuvanju i promociji tradicije i običaja, -    tradicionalne manifestacije, -    eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar Grada Đurđevca. III. Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima ( npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o vatrogastvu i dr.) ili programe/projekte udruga iz područja koje Grad Đurđevac u cijelosti financira preko zajednica (sport, tehnička kultura ). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno – istraživačkih projekata, programa/projekata velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Koprivničko-križevačke županije te drugih izvora. IV. Prijedlozi za financijsku dotaciju uzet će se u obzir ukoliko: -    je program/projekt udruge u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s vrednotama Ustava Republike Hrvatske, programima razvoja Grada Đurđevca, kao i područjem djelovanja udruge, te besplatan za korisnike, -    udruga ima ljudske resurse i materijalne resurse za provedbu programa/projekta, -    udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština, nadzorni odbor) koje vodi razvojnu politiku i administrativnu kontrolu, -    udruga priloži zatražena izvješća, uključujući ona financijska i o članovima, -    vodi transparentno financijsko poslovanje, -    je program/projekt osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i provođenjem aktivnosti i potrošnjom odobrene financijske dotacije, -    financijska dotacija Grada Đurđevca  nije jedini izvor financiranja programa/projekta, -    je prijedlog programa prijavljen i priložen na priređenim obrascima te popunjen u skladu s uputama i rokovima, sa specificiranim troškovnikom izvođenja programa/projekta, -    program uvažava realne proračunske mogućnosti Grada Đurđevca, zatražena sredstva nisu bitno viša od sredstava koja se odobravaju u sličnim programima/projektima, osim u slučajevima kad je odstupanje utemeljeno s obzirom na ciljeve i druge specifičnosti. V. Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti: -    koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni, -    s utjecajem i ugledom u zajednici, -    koji imaju razvojni karakter, -    koji obuhvaćaju šire područje unutar Grada Đurđevca, odnosno osobe iz više jedinica lokalne samouprave, -    koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama, -    koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova, -    zasnovani na principu samopomoći i samoorganizacije, -    koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni, -    realno i kreativno rješavaju probleme te proizlaze iz potreba zajednice, -    koji promiču Grad Đurđevac na državnoj i međunarodnoj razini. VI.            Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta; obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr) ili se mogu dobiti u sobi broj 32/I. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 u Đurđevcu. Uz prijedloge (obrasce) potrebno je dostaviti i financijski izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2010. godinu, te izvješće o utrošku sredstava za 2010. godinu po izvorima financiranja.      Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave u „Podravskom listu“.          Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekta, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovog poziva, neće se moći uvažiti. VII.     Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki 6., potrebno je u dva primjerka dostaviti na adresu Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2011. godinu. VIII.          Prijedloge programa/projekata udruga ocijenit će Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca te će gradonačelniku predložiti programe i udruge za ostvarivanje financijske dotacije.     O ostvarivanju i visini financijske dotacije odlučuje gradonačelnik Grada Đurđevca uvažavajući odredbe Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac i prijedlog Povjerenstva za udruge. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Grada Đurđevca u 2011. godini. Udruge će pismenim putem biti obaviještene o ostvarivanju financijske dotacije i njezinom iznosu ili pak razlogu neostvarivanja. Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.                                          POVJERENSTVO                                                                                 ZA UDRUGE GRADA ĐURĐEVCA