Nezavisnima manje nego stranačkima


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Prilikom donošenja Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s  liste grupe birača iz  Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine, uviđeno je da se prema članku 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.) članovima liste grupe birača podzastupljenog spola ne priznaje pravo na dodatnu naknadu u visini od 10%, kao što se to pravo priznaje političkim strankama.

U nastavku možete pogledati Odluku o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s  liste grupe birača iz  Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine: