Novo radno vrijeme odlagališta i reciklažnog dvorišta


Utorak, 14. ožujka 2017.

Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju sve građane da odlagalište i reciklažno dvorište radi po novom ljetnom radnom vremenu i to:

  • od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati,
  • subotom od 8 do 16 sati.

Na reciklažnom dvorištu se bez naknade zaprima slijedeći otpad: otpadni papir, drvo, metal, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, biorazgradivi i građevinski otpad nastao u kućanstvima sa područja Grada Đurđevca, Općine Kalinovac i Podravske Sesvete dok se zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu naplaćuje prema službenom cjeniku.

Otvaranjem reciklažnog dvorišta omogućen je dovoz odvojeno sakupljenog otpada tijekom cijeloga tjedna, a ne samo subotom kako je bilo do sada.

Cilj je da se što više otpada odvoji i reciklira, te da što manje otpada završi na odlagalištu.