Osnovna škola Đurđevac: izdana slikovnica Šuma je dom na 3 kata


Subota, 28. siječnja 2023.

Slikovnica Šuma je dom na 3 kata“ nastala je realizacijom projektne aktivnosti Kurikuluma, u kojoj su učenici Osnovne škole Đurđevac iz 8.r. Odjela za učenike s teškoćama u razvoju, na satu Prirode i terenskoj nastavi upoznali slojeve šume te istražili vrste biljaka i gljiva koje rastu u šumama našeg zavičaja.

Projekt Slojevi šume realizirali su u međupredmetnoj korelaciji: Hrvatskog jezika, Prirode i Likovne kulture. Mentori učenicima bili su: Sanja Flajs-Vidaković, prof. defektolog i Zoran Vidaković, učitelj likovne kulture. Slikovnicu je lektorirala Antonela Carek, prof. hrvatskog jezika.

Cilj projekta je bio uočiti važnost šuma za život na Zemlji, spoznavanjem novih činjenica o šumama, proširivati znanje o zaštiti i očuvanju okoliša, upoznati stvaralaštvo književnika na temu šuma, pisati na zadanu temu, poštovati pravopisnu normu u pisanju, ilustrirati biljke iz slojeva šume tehnikom akvarela promatranjem biljaka iz neposredne stvarnosti, razvijati kulturu slušanja, poticati učenike na govorno i pisano izražavanje prema poticaju, osposobljavati učenike za izražajno čitanje, poticati stvaralačku znatiželju, razvijati komunikacijske vještine, razvijati zanimanje za upoznavanje i razumijevanje novih riječi.