Studentski krediti 2013./2014.


Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Gradsko vijeće nakon kvalitetne rasprave više članova donijelo je Odluku o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca kojom su utvrđeni kriteriji pod kojima će se vršiti kreditiranje studenata, te uvjeti preuzimanja otplate studentskih kredita od strane Grada.

Gradsko vijeće zauzelo je stav da nije potrebno limitirati broj studenata koji će biti obuhvaćeni kreditiranjem tijekom jedne godine, ali da je potrebno ograničiti kreditiranje na način da se na 3 studenta polaznika fakulteta prirodoslovnog i tehničkog smjera može omogućiti kreditiranje 1 studenta društvenog i humanističkog smjera. Ovakvom Odlukom omogućeno je minimalno 5 studenata društvenog i humanističkog smjera.

Tijekom rasprave Gradsko vijeće utvrdilo je da će se izvanredna uspješnost studenata koji završe studij s prosjekom svih ocjena tijekom studija od 4,50 nagraditi preuzimanjem otplate studentskog kredita u cijelosti. Ujedno će Grad preuzeti otplatu studentskog kredita.

Odlukom je predviđena i dodatna mogućnost za preuzimanje otplate kredita ukoliko se korisnik zaposli na području Grada Đurđevca u roku godine dana od stjecanja diplome, na temelju odluke gradonačelnika Grada Đurđevca, Grad Đurđevac preuzet će otplatu kredita za vrijeme dok korisnik ima prijavljeno i prebivalište i boravište na području Grada Đurđevca.