Ugovor o preuzimanju otpada s gradom Koprivnicom


Srijeda, 10. rujna 2014.

Grad Đurđevac odobrio je na zahtjev Grada Koprivnice privremeno interventno deponiranje komunalnog otpada s područja grada Koprivnice na gradsko odlagalište "Peski" u Đurđevcu, zbog nemogućnosti pristupa TD Komunalac na koprivničko odlagalište Piškornica.

U duhu dobrosusjedskih odnosa Grad Đurđevac je s gradom Koprivnicom sklopio Ugovor o preuzimanju otpada na rok od 30 dana pod komercijalnim uvjetima kakvi su propisani važećim cjenicima TD Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.