Zaključak o odobrenju sredstava za izradu projektne dokumentacije


Srijeda, 3. travnja 2013.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju sredstava za izradu projektne dokumentacije
za izvođenje Gradske ulice i parkirališta u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Studia HM d.o.o. iz Đurđevca  Đ. Basaričeka 86 za izradu projektne dokumentacije za izvođenje Gradske ulice i parkirališta u Đurđevcu na k.č.br. 1966/6, 1966/4, 1965/5, 1963/2, 1962/2, 1960/2, 1959/2, 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1937 k.o. Đurđevac Grad (ponuda br.100-15/2013. od 15. ožujka 2013.) godine i  za te namjene odobrava se 10.625,00 kn ( s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 2317  Pristupna cesta PC-1 spoj S. Radića- V. Nazora 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-05/13-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/07-13-1
Đurđevac, 21. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.