Najvažniji akti Grada


GRAD ĐURĐEVAC

 • Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac (SN 6/19.)
 • Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Đurđevac (SN 7/21.)
 • Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Đurđevca (SN 1/19.)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja osobnih podataka, njihovoj obradi, korištenju te zaštiti (SN 10/18.)
 • Pravilnik o iskaznici i znački poljoprivrednog redara (SN 9/18.)
 • Pravilnik o označavanju proizvoda oznakom "Kvaliteta Podravine" (SN 1/18., 6/18., 7/18.)
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca (SN 4/13., 10/16.)
 • Odluka o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća (SN 7/17.)
 • Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac (SN 10/16.)
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca (SN 5/16.)
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca (SN 2/16.)
 • Odluka o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u građanskom obliku u Gradu Đurđevcu (SN 2/16.)
 • Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca u 2021 g. (SN 11/20.)
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Đurđevca za razdoblje 2014.-2017. godine (SN 11/20.)
 • Odluka o uključenju Grad Đurđevca u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (SN 5/21.)
 • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca (SN 5/21. i 5/22.)
 • Odluka o prodaji po poticajnim uvjetima građevinskog zemljišta u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu (SN 2/22.)

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK


VAŽNI AKTI GRADA:


PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - pročišćeni tekst (SN 6a/17.)
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca (SN 3/17.)

IZBORI

 • Odluka o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori Centar, Peski, Ledine i Novo Selo (SN 5/18. - pročišćeni tekst)

JAVNA NABAVA

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (SN 3/17.)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (SN 4/14., 1/15.)

ENERGIJA

 • Pravilnik za provedbu projekta "Program poticanja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u gradu Đurđevcu" (SN 7/14.)

KOMUNALNA GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA

 • Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (SN 1/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (SN 1/22)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca (SN 1/19.)
 • Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Grada Đurđevca (SN 9/18.)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (SN 9/18.)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Đurđevca (SN 8/18.)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (SN 1/18.)
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2022. godine (SN 10/17.)
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca (SN 7/16.)
 • Odluka  o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (SN 2/16.)
 • Odluka o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Đurđevca (SN 3/15.)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Đurđevca (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade - zona utjecaja odlagališta (SN 9/10.)
 • Odluka o visini spomeničke rente (SN 8/09.)

PODUZETNIŠTVO

 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2021.-2025. (SN 3/21., 2/22., 4/22. i 6/22.)
 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016.-2020. (SN 2/16., 4/16., 6/16., 5/18. - pročišćeni tekst, 1/19.)
 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca  (SN 3/20.)
 • Odluka o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu (SN 6/17.)
 • Odluka o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu (SN 6/21. i 6/22.)
 • Program olakšica i poticaja investitorima u Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu (SN 6/20., 6/21., 2/22., 4/22. i 6/22.)
 • Odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac (SN 2/18. i 8/22.)

POSLOVNI PROSTORI

 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (SN 5/13.)

FINANCIJE


PROMET

 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca - PRILOG: Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca (SN 11/14., 1/15., 4/16., 6/17., 10/18., 4/19., 11/19., 5/21.,  11/21.)
 • Odluka o uređenju prometa na području Grada Đurđevca (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca (SN 8/12., 10/17. i 4/22.)
 • Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Đurđevca (SN 3/12.)

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca (SN 7/15.)

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE / CIVILNA ZAŠTITA

 • Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 10/18.)
 • Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Đurđevca (SN 10/18.)
 • Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca (SN 3/18.)
 • Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 9/17.)
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 5/21., 10/21.)
 • Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Plan civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Plan zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za period od 2016. do 2019. (SN 4/16.)
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite (SN 4/20.)
 • Plan djelovanja Civilne zaštite Grada Đurđevca 2020
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2019. godinu (SN 5/20.)
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite za području Grada Đurđevca za 2020. godinu (SN 5/20.)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za period 2020.-2023. (SN 5/20.)
 • Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2021. godinu (SN 10/21.)
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za 2022. godinu (SN 10/21.)
 • Prva revizija Plana djelovanja Civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 7/22.)
 • Prva revizija Procijene rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca (SN 9/22.)
 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Đurđevac (SN 9/22.)

POLJOPRIVREDA


POTPORE MLADIM OBITELJIMA

 • Program mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade obitelji (SN 8/20., 12/20. i 5/22.)

UDRUGE

 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca (SN 2/16.)
 • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca (SN 5/16.)

SAVJET MLADIH

 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih (SN 4/14.)

STUDENTSKE STIPENDIJE


STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 • Đurđevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SN 2/16.)
 • Đurđevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine (SN 2/10.)

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA GRADA ĐURĐEVCA

 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (SN 5/15.)

IZVJEŠĆA


UNUTARNJA REVIZIJA


KOMUNALNE USLUGE d.o.o.

DIMNJAČARSKE USLUGE:


TRŽNICA NA MALO:


POGREBNE USLUGE:


NAPLATA PARKINGA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA


GOSPODARENJE OTPADOM

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za 2022. godinu (SN 3/23.)