Najvažniji akti Grada


GRAD ĐURĐEVAC

 • Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac (SN 6/19.)
 • Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Đurđevca (SN 1/19.)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja osobnih podataka, njihovoj obradi, korištenju te zaštiti (SN 10/18.)
 • Pravilnik o iskaznici i znački poljoprivrednog redara (SN 9/18.)
 • Pravilnik o označavanju proizvoda oznakom "Kvaliteta Podravine" (SN 1/18., 6/18., 7/18.)
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca (SN 4/13., 10/16.)
 • Odluka o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća (SN 7/17.)
 • Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac (SN 10/16.)
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca (SN 5/16.)
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca (SN 2/16.)
 • Odluka o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u građanskom obliku u Gradu Đurđevcu (SN 2/16.)

 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Đurđevca (SN 1/17.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Maslačak" Đurđevac (SN 2/15.)
 • Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac (SN 10/10., 5/13., 5/14. - pročišćeni tekst, 5/15.)
 • Odluka o javnim priznanjima (SN 5/18. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na području Grada Đurđevca (SN 5/18. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o grbu i zastavi Grada Đurđevca (SN 5/18. - pročišćeni tekst)
 • Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2021. godine (SN 9/16.)
 • Odluka o uključivanju Grada Đurđevca u akciju Gradovi i općine - PRIJATELJI DJECE (SN 4/16.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca - pročišćeni tekst (SN 6a/17.)
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca (SN 3/17.)

IZBORI

 • Odluka o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori Centar, Peski, Ledine i Novo Selo (SN 5/18. - pročišćeni tekst)

JAVNA NABAVA

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (SN 3/17.)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (SN 4/14., 1/15.)

ENERGIJA

 • Pravilnik za provedbu projekta "Program poticanja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u gradu Đurđevcu" (SN 7/14.)

KOMUNALNA GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA

 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Đurđevca (SN 1/19.)
 • Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Grada Đurđevca (SN 9/18.)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (SN 9/18.)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Đurđevca (SN 8/18.)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Đurđevca (SN 1/18.)
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje 2017.-2022. godine (SN 10/17.)
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca (SN 7/16.)
 • Odluka  o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (SN 2/16.)
 • Odluka o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Đurđevca (SN 3/15.)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Đurđevca (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade - zona utjecaja odlagališta (SN 9/10.)
 • Odluka o visini spomeničke rente (SN 8/09.)

PODUZETNIŠTVO

 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016.-2020. (SN 2/16., 4/16., 6/16., 5/18. - pročišćeni tekst, 1/19.)
 • Odluka o određivanju obuhvata poduzetničkih zona u Gradu Đurđevcu (SN 6/17.)

POSLOVNI PROSTORI

 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (SN 5/13.)

FINANCIJE


PROMET

 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca - PRILOG: Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca (SN 11/14., 1/15., 4/16., 6/17., 10/18., 4/19.)
 • Odluka o uređenju prometa na području Grada Đurđevca (SN 5/14. - pročišćeni tekst)
 • Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca (SN 8/12.)
 • Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Đurđevca (SN 3/12.)

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca (SN 7/15.)

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE / CIVILNA ZAŠTITA

 • Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 10/18.)
 • Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Đurđevca (SN 10/18.)
 • Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Đurđevca (SN 3/18.)
 • Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 9/17.)
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 7/17., 10/17.)
 • Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Plan civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Plan zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Đurđevca (SN 6/17.)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Đurđevca za period od 2016. do 2019. (SN 4/16.)

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (SN 1/18.)
 • Program potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018.-2020. godinu (SN 2/18., 1/19.)

UDRUGE

 • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca (SN 5/16.)
 • Odluka o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije - udruge od interesa za Grad (SN 8/06.)

SAVJET MLADIH

 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih (SN 4/14.)

STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 • Đurđevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SN 2/16.)
 • Đurđevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2010. do 2015. godine (SN 2/10.)

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA GRADA ĐURĐEVCA

 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (SN 5/15.)

IZVJEŠĆA


UNUTARNJA REVIZIJA


KOMUNALNE USLUGE d.o.o.