Otvoreni podaci


Grad Đurđevac pristup informacijama omogućava:

 1. objavljivanjem putem web stranice Grada Đurđevca:

- najava aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici Grada Đurđevca, kao i ustanove i trgovačka društva u pretežitom ili isključivom vlasništvu Grada Đurđevca

- informacija o održavanju sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca zajedno s dnevnim redom

- informacija o natječajima i natječajnoj dokumentaciji

 1. redovitim objavljivanjem akata Gradskog vijeća Grada Đurđevca i gradonačelnika u „Službenim novinama Grada Đurđevca“ koji sadrže odredbu o objavi
 2. oglašavanjem u „Narodnim novinama“ natječaja i natječajne dokumentacije sukladno posebnim propisima
 3. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 4. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev.
 5.  uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 6.  dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Grad Đurđevac izradio je

Katalog informacija

 1. Opći akti
 • Gradskog vijeća Grada Đurđevca
 • Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca
 • Gradonačelnika Grada Đurđevca

Napomena: Svi opći akti objavljeni su u “Službenim novinama Grada Đurđevca ”.

 1. Pojedinačni akti
 • Sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
 • Sjednice Gradskog poglavarstva
 • Gradonačelnika grada Đurđevca
 • Izbori i imenovanja- podaci o osobama izabranim odnosno imenovanim od strane gradskih tijela

Napomena:  Svi pojedinačni akti nalaze se u arhivi Grada Đurđevca
3. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva

Napomena:  Dokumentacija se nalazi u arhivi Grada Đurđevca ( materijal za sjednice, zapisnici, izvornici akata)
4. Popis osoba kojima su dodijeljena javna priznanja Grada Đurđevca

Napomena: Dokumentacija se nalazi u internim evidencijama Grada Đurđevca.
5. Sklopljeni sporazumi i ugovori

Napomena: cjelokupna dokumentacija nalazi se u nadležnim upravnim tijelima, arhivi Grada Đurđevca i internoj evidenciji Grada Đurđevca
6. Popis gradske imovine

Napomena: Dokumentacija se nalazi u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Đurđevca
7. Kapitalne investicije – podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i rokovima kapitalnih investicija čiji je nositelj ili sufinancijer Grad

Napomena: Dokumentacija se  nalazi  u nadležnim upravnim tijelima.
8. Razvojni projekti – dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, izvješća o provedbi

Napomena: Dokumentacija se nalazi se Upravnom odjelu za razvojne projekte Grada Đurđevca.
9. Poduzetništvo, komunalno gospodarstvo, promet,  programi, akti o poticajnim mjerama, izvješća, evidencije

Napomena: Dokumentacija se nalazi u Upravnom odjelu za razvojne projekte, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca i Uredu gradonačelnika, a završeni predmeti u arhivi grada Đurđevca.

 1. Javne potrebe u društvenim djelatnostima, stipendije i potpore – programi javnih potreba, izvješća o ostvarivanju, opći akti o stipendijama studentima, akti o dodjeli stipendija i potpora

        Napomena: Dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima.