Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa, Izjave o sukobu interesa


Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Grad Đurđevac kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.).

Izjave:

Stari grad d.o.o.

Grad Đurđevac