Gospodarstvo


Na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Grad Đurđevac ima status grada. Đurđevac graniči sa sljedećim općinama Koprivničko-križevačke županije: Kloštar Podravski, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Molve i Virje te s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, odnosno općinama Velika Pisanica, Šandrovac i Veliko Trojstvo.

zupanija

Grad Đurđevac ima 157,19 km2 površine, 8.264 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) s gustoćom naseljenosti od 52,57 st/km2. Grad se sastoji od gradskog naselja Đurđevac i 8 prigradskih naselja:

  • Grkine,
  • Severovci,
  • Sveta Ana,
  • Mičetinac,
  • Čepelovac,
  • Budrovac,
  • Sirova Katalena
  • Suha Katalena.

gradnaselja     gradmjerilo

U nastavku teksta pogledajte kratku prezentaciju o Gradu Đurđevcu: