Vodno gospodarstvo


Đurđevac se opskrbljuje vodom iz vodocrpilišta iz kojeg se crpe podzemne vode s lokaliteta jugoistočno od Đurđevca. Do danas je izgrađena crpna stanica "Đurđevac 1" s četiri eksploatacijska zdenca za potrebe "INA-naftaplina" i crpna stanica "Đurđevac 2" s dva eksploatacijska zdenca namijenjena za potrebe stanovništva Đurđevca i neposredno gravitirajućih naselja, uključujući Virje i Molve.

Ukupni kapacitet crpilišta koje se koristi za vodoopskrbu iznosi 60l/s, dok se u budućnosti zamjenom crpki može povećati na 80l/s, a dalje do 240 l/s nakon prestanka korištenja dijela crpilišta za potrebe INA-naftaplina. Od crpilišta do Đurđevca izveden je magistralni cjevovod DN 400mm. Izgrađena je kompletna vodoopskrbna mreža u gradu, ukupne dužine od oko 45 km. Kvaliteta vode bakteriološki i kemijski odgovara odredbama o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Osim Đurđevca, na vodovod su spojeni Severovci, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac i Sirova Katalena. Ostala naselja opskrbljuju se lokalnim vodovodom iz mjesnih bunara čija kvaliteta vode varira.

Što se tiče sustava odvodnje i pročišćavanja, gradsko naselje Đurđevac ima djelomično izgrađenu kanalizacijsku mrežu mješovitog tipa s mehaničko-biološkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupno 1025 (43%) domaćinstava ima priključak na kanalizaciju. Glavni sabirni kolektori položeni su u smjeru zapad – istok te odvode otpadnu vodu do gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se nakon pročišćavanja ispuštaju u recipijent, vodotok Čivićevac.

Ostala naselja nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Sanitarno – fekalne vode skupljaju se u septičke taložnice, koje se prazne prema potrebi.