1. (konstituirajuća) sjednica Gradskog vijeća


Srijeda, 8. srpnja 2009.
Z A P I S N I K
s 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca
održane 17. lipnja 2009. godine 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 023-01/09-01/04, URBROJ: 2137-01-09-15 od 10. lipnja 2009. godine.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, s početkom u 9,05 sati.
Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) i ovlaštenja državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hvatske (KLASA: 023-01/09-01/133, URBROJ: 515-01/1-09-6 od 29. svibnja 2009. godine) ovlašteni predstavnik, predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Ivan Švegović, a do izbora predsjednika Gradskog vijeća sjednici je predsjedavao najstariji član Gradskog vijeća Marijan Panić.
Konstituirajućoj sjednici nazočni su svi članovi Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:

1. Vjekoslav  Ivandija,
2. Marijan Štimac,
3. Željko Blažok,
4. Luka Čukljaš,
5. Branimir Prelec,
6. Vlado Rep,
7. Melani Šikulec,
8. Ivan Pleadin,
9. Ivica Djopar,
10. Mladen Roštan,
11. Anka Švaco,
12. Marijan Panić,
13. Stevo Vilagoš,
14. Ivan Hadžija,
15. Ljuba Dobravec.

Osim članova Gradskog vijeća sjednicu su nazočni:

1. Ivan Švegović, predstojnik Ureda državne uprave u KKŽ,
2. Josipa Šoš, voditeljica pododsjeka za razvoj i upravljanje ljudskim  potencijalima, opće i pravne poslove u Uredu državne uprave u KKŽ,
3. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca,
4. Marijana Markešić, zamjenica  gradonačelnika Grada Đurđevca,
5. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ,
6. Želimir Hrvatić, predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva,
7. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca,
8. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca,
9. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca,
10. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca,
11. Anđela Lenhard – Antolin, dopisnica „Večernjeg lista“,
12. Dinko Borozan, dopisnik „Podravskog lista“.

Ovlašteni predstavnik Ivan Švegović, nakon što je pozdravio sve nazočne i konstatacije da ovoj konstituirajućoj sjednici prisustvuju svi članovi Gradskog vijeća te nakon izvođenja himne „Lijepa naša“, predložio je sljedeći dnevni red, koji je dostavljen u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća:

D N E V N I   R E D : 

- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća,
- Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,
- Polaganje svečane prisege članova Gradskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

    Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije. 

Ovlašteni predstavnik Ivan Švegović predložio je da se izabere Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Njezina zadaća je da Gradskom vijeću podnese Izvješće o izabranim članovima i da rješava sva pitanja koja se odnose na mandatna prava članova Gradskog vijeća.

Ovlašteni predstavnik Ivan Švegović u Mandatnu komisiju predložio je Branimira Preleca, za predsjednika, Vladu Repa i Anku Švaco za članove.
Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu.  Drugih prijedloga nije bilo. Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:

    za predsjednika
BRANIMIR PRELEC (HDZ-HSLS)

za članove:
1. VLADO REP (HDZ-HSLS),
2. ANKA ŠVACO (SDP-HSU).

Nakon što je Mandatna komisija preuzela potvrde Gradskog izbornog povjerenstva o izboru za člana Gradskog vijeća Grada Đurđevca, ovlašteni predstavnik Ivan Švegović odredio je stanku od pet minuta kako bi Mandatna komisija pripremila Izvješće o verifikaciji mandata članova Gradskog vijeća.

Točka 2.

    Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata članova Gradskog     vijeća.

Predsjednik Mandatne komisije Branimir Prelec podnio je Izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće Grada Đurđevca.
Na provedenim izborima 17. svibnja 2009. godine za članove Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabrani su:

1. Vjekoslav Ivandija (HDZ-HSLS)
2. Marijan Štimac (HDZ-HSLS)
3. Željko Blažok (HDZ-HSLS)
4. Luka Čukljaš (HDZ-HSLS)
5. Branimir Prelec (HDZ-HSLS)
6. Vlado Rep (HDZ-HSLS)
7. Melani Šikulec (HDZ-HSLS)
8. Ivan Pleadin (HNS)
9. Ivica Djopar (HSS)
10. Mladen Roštan (SDP-HSU)
11. Anka Švaco (SDP-HSU)
12. Marijan Panić (SDP-HSU)
13. Stevo Vilagoš (SDP-HSU)
14. Ivan Hadžija (SDP-HSU)
15. Ljuba Dobravec (SDP-HSU)

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju  Izvješća Mandatne komisije o
verifikaciji mandata članova Gradskog
vijeća Grada Đurđevca
    UTVRĐIVANJE NAJSTARIJEG ČLANA GRADSKOG VIJEĆA     KOJI ĆE PREDSJEDAVATI SJEDNICOM

Prema odredbi članka 67. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do izbora predsjednika konstituirajućoj sjednici predsjedava nastariji član. Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Gradskog vijeća imao je gospodin MARIJAN PANIĆ koji je preuzeo vođenje sjednice.
Predsjedavatelj Marijan Panić zahvalio se na ukazanoj časti, te pozdravio sve članove Gradskog vijeća i goste.

    POLAGANJE SVEČANE PRISEGE ČLANOVA GRADSKOG     VIJEĆA

Predsjedavatelj Marijan Panić napomenuo je da u skladu s odredbom članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovi Gradskog vijeća daju prisegu.
Tekst prisege podijeljen je članovima Gradskog vijeća prije početka sjednice.
Nakon što su članovi Gradskog vijeća ustali, predsjedavatelj Marijan Panić izgovorio je prisegu:
„Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Đurđevca i Republike Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana Gradskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Đurđevca, te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“
Zatim je predsjedavatelj Marijan Panić prozvao članove Gradskog vijeća i oni su po prozivci izgovarali riječ „prisežem“.
Svaki član Gradskog vijeća nakon prisege potpisao je tekst prisege i predao predsjedavajućem.

Točka 3.
    Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja.

Prema odredbi članka 5. i 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca, na konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana. Zadaća je Odbora da priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.
Predsjedavatelj Marijan Panić u Odbor za izbor i imenovanja predložio je Vjekoslava Ivandiju, za predsjednika, Ivicu Djopara i Ljubu Dobravec za članove.
Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo. Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:

za predsjednika
VJEKOSLAV IVANDIJA (HDZ-HSLS)

za članove:
1. IVICA DJOPAR (HSS),
2. LJUBA DOBRAVEC (SDP-HSU).

Predsjedavatelj Marijan Panić odredio je stanku od pet minuta kako bi Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća.

Točka 4.
    Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Vjekoslav Ivandija (nakon stanke od 10 minuta) podnio je prijedlog za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća.
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Ivicu Djopara (HSS) za predsjednika, Marijana Štimca (HDZ-HSLS) i Vjekoslava Ivandiju (HDZ-HSLS) za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo.

Predsjedavatelj Marijan Panić dao je ovaj prijedlog na glasovanje, napomenuvši da se prema odredbi članka 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca za svakog kandidata glasuje pojedinačno.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika i  dva  potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Đurđevca

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca bira se IVICA DJOPAR (HSS).

Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:

1. MARIJAN ŠTIMAC (HDZ-HSLS),
2. VJEKOSLAV IVANDIJA (HDZ-HSLS).

Ivica Djopar zahvalio se na izboru za predsjednika Gradskog vijeća i preuzeo daljnje vođenje sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 5. koja glasi:

„5. Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.“

Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Točka 5.
    Izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar pojasnio je članovima Gradskog vijeća da prema odredbi članka 10. Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i četiri člana.
Zamolio je predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Vjekoslava Ivandiju da podnese prijedlog Odbora, za izbor predsjednika i četiri člana Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Predsjednik Odbora Vjekoslav Ivandija u Odbor za statut i poslovnik predložio je za predsjednika Marijana Štimca, a za članove Melani Šikulec, Željka Blažoka, Ivana Hadžiju i Ivana Pleadina.
Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu. Drugih prijedloga nije bilo. Gradsko vijeće jednoglasno i bez rasprave donijelo je

R J  E Š E N J E
o izboru predsjednika i članova odbora
za statut i poslovnik Gradskog vijeća
Grada Đurđevca
U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca biraju se:

za predsjednika
MARIJAN ŠTIMAC (HDZ-HSLS)

za članove:
1. MELANI ŠIKULEC (HDZ-HSLS),
2. ŽELJKO BLAŽOK (HDZ-HSLS),
3. IVAN HADŽIJA (SDP-HSU),
4. IVAN PLEADIN (SDP-HSU).

Na kraju sjednice gradonačelnik Slavko Gračan čestitao je članovima Gradskog vijeća na ukazanom povjerenju koje su dobili od birača na izborima, kao i na prisegi koju su danas dali. Zatim je čestitao predsjedniku Gradskog vijeća Ivici Djoparu i potpredsjednicima Marijanu Štimcu i Vjekoslavu Ivandiji, što ih je Gradsko vijeće izabralo na ovu odgovornu, ali i časnu dužnost.

Potom se obratio predsjedniku Ivici Djoparu i svim članovima Gradskog vijeća, izjavivši kako je siguran u međusobnu daljnju suradnju na dobrobit građana grada Đurđevca i prigradskih naselja u cilju da se Grad Đurđevac učini ljepšim, poželjnijim za život, Gradom napretka i perspektive za mlade, socijalno sigurnim za starije i za one kojima je potrebna pomoć.
    Čestitkama novoizabranom predsjedniku Gradskog vijeća Ivici Djoparu i potpredsjednicima Marijanu Štimcu i Vjekoslavu Ivandiji pridružio se i Ivan Švegović, predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Predviđeni dnevni red za 1. (konstituirajuću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca završen je, predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je sjednicu u 9,40 sati.

Zapisničar: Marica Popović

Predsjednik Gradskog vijeća: Ivica Djopar, dr. vet. med.