Čišćenje javnih površina u Gradu Đurđevcu u 2007. godini


Petak, 12. siječnja 2007.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca prihvatilo je predloženi troškovnik čišćenja javnih površina u Gradu Đurđevcu, kojim su utvrđeni radovi, količine i cijene  radova  koje će izvoditi Komunalije d.o.o. Đurđevac. Komunalije d.o.o. Đurđevac održavat će čistoću javnih površina, orezivati i vršiti potrebne zahvate na stablima te uređivati živicu i grmlje na javnim površinama u Gradu Đurđevcu u 2007. godini po cijeni od ukupno 259.996,46 kuna.