Donesen Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


Petak, 18. rujna 2015.

Grad je uveo Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe gradskih općih i drugih akata. Cilj Kodeksa je doprinijeti razvoju civilnog društva i jačanju demokracije u Gradu. Objava poziva za savjetovanje o nacrtima i prijedlozima programa, općih i drugih akata treba sadržavati jasno naznačen rok za očitovanje zainteresirane javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana od dana objave nacrta na službenoj internetskoj stranici Grada, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, a sve kako bi zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog nacrta i oblikovanje svoga mišljenja.