Đurđevac predao završnu verziju plana razvoja širokopojasnog interneta za Područje đurđevačke Podravine HAKOM-u


Utorak, 4. lipnja 2019.

Grad Đurđevac je nakon provedene javne rasprave poslao završnu verziju plana razvoja širokopojasnog interneta za Grad Đurđevac i susjedne općine s kojima Grad ima potpisan Sporazum o razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti na provjeru sukladnosti.

Podsjećamo da je Grad Đurđevac nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općinu Ferdinandovac, Općinu Kalinovac, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Molve, Općinu Novo Virje, Općinu Podravske Sesvete i Općinu Virje.

Projekt je pokrenut još 2015. godine, a sada se nalazi u završnoj fazi. Prva faza projekta je obuhvaćala izradu Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, a druga provođenje javne rasprave. Ukupna vrijednost ovoga projekta je 25 mil. kuna.

Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

-Širokopojasni internet je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga ‘na daljinu’, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo. Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.