Grad Đurđevac spreman za prijavu projekta širokopojasnog interneta za Područje đurđevačke Podravine


Srijeda, 6. veljače 2019.

Grad Đurđevac je pripremio svu potrebnu dokumentaciju za projekt širokopojasnog interneta za Grad Đurđevac i susjedne općine s kojima Grad ima potpisan Sporazum o razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta te je spreman za prijavu na natječaje.

Prva faza projekta je bila izrada Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, te provedba postupka javne rasprave vezane uz usvajanje konačnog plana. Grad je dobio i potvrdu HAKOM-a da je provedena preliminarna provjera nacrta plana širokopojasnog interneta

Radi se o strategiji Europske unije za razvoj širokopojasnog interneta u cijeloj Europi.

To je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga ‘na daljinu’, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo.

Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU čije se raspisivanje očekuje uskoro.