Građani sve više odvajaju otpad: nabavljeno novih 250 kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada


Ponedjeljak, 16. ožujka 2020.

Grad Đurđevac je još 2018. godine prijavio nabavu kontejnera i kanti za odvojeno sakupljanje otpada na javni poziv kojeg je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prošli je tjedan stiglo i prvih 170 kontejnera za odvojeno sakupljanje papira, plastike i biootpada i to za svaku višestambenu zgradu, poslovne subjekte i zelene otoke.

U narednim danima očekuje se doprema još 80 kontejnera. Na području Grada, na 34 lokacije, postavljeni su zeleni otoci sa kontejnerima za prikupljanje papira, plastike, staklo, metal i baterije koji se prazne prema potrebi, a novi kontejneri će se postaviti na području grada i prigradskih naselja te na nekoliko raskrižja na vinogradarskom području.

Nabavljenim spremnicima svim stanovnicima s područja grada Đurđevca i prigradskih naselja bit će omogućeno odvojeno sakupljanje otpada što će znatno doprinijeti povećanju  odvojeno sakupljenog otpada za 75% te će se smanjiti odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu za 25%, a to su neki od važnijih ciljeva definiranih u Planu gospodarenja otpadom Grada Đurđevca.

-Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u 2020. očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije punu jer stiže manje količina komunalnog otpada- naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u našem reciklažnom dvorištu.

-Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađen je i projekt sortirnice koji planiramo prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te čekamo objavu uvjeta za prijavu-rekao je gradonačelnik.

Komunalne usluge Đurđevac od 2016. godine provode projekt odvojenog sakupljanja papira i plastike u kućanstvima. Pored zelenih otoka ovim projektom je građanima omogućeno izdvajanje korisnog otpada putem plastičnih vreća.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i Grad Đurđevac ovom prilikom zahvaljuju svim savjesnim građanima na dosadašnjem trudu u odvajanju otpada.