Djelokrug rada gradonačelnika


Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Gradonačelnik donosi Poslovnik oradu gradonačelnika, kojim uređuje obavljanje poslova navedenih u stavku 4. ovog članka te druge izvršne poslove od značaja za svoj rad.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovimStatutom i općim aktima Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini ukojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada sukladno Zakonu o proračunu,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, razmatra te predlaže konačni prijedlog prostornog plana,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • osniva radna tijela gradonačelnika i imenuje njihove članove, što se uređuje Poslovnikom o radu gradonačelnika,
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.