Odvojeno sakupljanje otpada će se nagrađivati, a cilj je da Đurđevac odvaja 50% otpada


Utorak, 30. siječnja 2018.

Na jučerašnjoj sjednici vijeća gradski vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.

Ovo je aktualna tema u medijima u zadnje vrijeme, a rok za uspostavu mjera iz ove odluke je godinu dana. Trenutno odvajamo manje od 10% otpada, a želja nam je postići cilj od 50% do 2022. godine. Ovom se odlukom ne definira cijena odvoza, a naša namjera je da cijene odvoza ostanu iste kao i do sada. Svi oni koji će odvajati otpad neće imati dodatne izdatke, a oni koji neće odvajati otpada za njih će kasnijom odlukom biti predviđeni i penali te će plaćati i veću cijenu za odvoz komunalnog otpada- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Želimo da se evidencija odvajanja otpada i predaje otpada vrši prema stvarnim količinama predanog otpada odnosno da se vrši prema vaganju otpada po kućanstvu. Trenutno imamo predložen sustav evidencije prema volumenu i broju odvoza i tu dolazimo do problema, jer korisnici guraju sve više otpada u kante, a to ne znači da su sakupili manje otpada već da su ga samo sabili- naglasio je gradonačelnik.

Odvoz odvojenog otpada (papir, plastika i biootpad) biti će besplatan, te bi to trebalo dodatno motivirati građane da što više odvajaju otpad u svojim kućanstvima.

U tijeku su i pripreme za provedbu brojnih aktivnosti u gradskim ustanovama na temu odvojenog sakupljanja otpada. Većinu projekta provodit će vrtić i škola, a odnosit će se na edukaciju djece čime će se u projekte uključiti i roditelji.

Naše Komunalne usluge su kao pružatelj usluge prikupljanja otpada do sada napravile značajan posao. Mi smo jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja ima riješeno pitanje reciklažnog dvorišta koje u velikoj mjeri može poslužiti, po svojoj osnovnoj namjeni za odvojeno sakupljanje otpada i zbrinjavanja otpada. Imamo i već uveden sustav s vrećicama za odvojeno sakupljanje papira i plastike, ali imamo i preko 30 pozicija sa zelenim otocima gdje građani mogu odvajati otpad. Čekamo natječaje Fonda za koje smo spremni jer smo za njih ispunili sve potrebne preduvjete, a za razliku od velikog broja JLS-a mi smo još prošle godine donijeli svoj Plan gospodarenja otpadom. Mi ćemo svakako moći sudjelovati na svim natječajima te očekujemo da ćemo u zadanim rokovima moći implementirati novi sustav prema kojem će kućanstva plaćati točno onoliko koliko otpada predaju po masi- obrazložio je predsjednik vijeća Željko Lacković.

Edukacija je ključni cilj, a cjenik će biti taj koji će ljude motivirati na odvojeno sakupljanje otpada. Nastavit će se i dalje educirati građanstvo putem letaka, radio emisija, plakata i projekta namijenjenih djeci o važnosti odvojenog sakupljanja otpada- istaknuo je predsjednik Lacković.