Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu


Utorak, 24. ožujka 2015.

Članovi Gradskog vijeća prihvatili su prijedlog gradonačelnika i donijeli izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2015. i projekciju za 2016. i 2017. godinu.

Donesenim rebalansom usklađena su bilančna prava za OŠ Grgur Karlovčan Đurđevac, koja su prema Uredbi i načinu izračuna iznosa pomoću izravnanja za decentralizirane funkcije JLS, povećane sa 1.305.784,5o na 1.741.260,oo kuna.

Nadalje, rebalansom  su usklađeni i projekti Regija digitalnih muzeja i Reciklažo dvorište, kojima su postupcima javne nabave smanjeni iznosi. Projekt Regija digitalnih muzeja smanjen je za 1.130.000,00 kuna, na osnovu odobrenja Ministarstva kulture da se ide u drugačiji način izrade glavnog projekta, dok se Projekt Reciklažnog dvorišta smanjio za 212.000,00 kuna na 1.900.000,00 kuna.