Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca – održavanje prethodne stručne rasprave


Ponedjeljak, 18. prosinca 2006.

Temeljem Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine", broj 101/98.) dana 20. prosinca 2006. godine u 13,00 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, održat će se prethodna stručna rasprava o planiranim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca.