JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 30. srpnja 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) i Odluke  o raspisivanju natječaja za prodaju  zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca  KLASA: 940-01/12-01/11, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 28. lipnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

1. Prodaje se zemljište u katastarskoj općini Đurđevac (prostor „Stare tržnice“) putem javnog natječaja, i to:
-    čkbr. 4334/1 parkiralište u ul. Vladimira Nazora sa 4980 m2, upisano u  zk.ul.br. 10734 k.o. Đurđevac.

2. Namjena zemljišta iz točke 1. određena je  Urbanističkim planom uređenja grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/11.). Budući kupac obvezuje se prije izgradnje planiranog objekta omogućiti na predmetnom prostoru nesmetano i besplatno parkiranje. Budući kupac na nekretnini iz točke 1.  mora izgraditi objekat u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom u što je uključen i određeni broj parkirališnih mjesta.

3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi  400,00 kn/m2, odnosno sveukupno 1.992.000,00  kuna.

4. Radi formiranja građevinske parcele sukladno Urbanističkom planu uređenja grada Đurđevca, kupac će biti u obvezi otkupiti i dio čkbr. 7475/259/3 u k.o. Đurđevac, pod novom oznakom  čkbr. 7475/259/9 parkiralište u ulici Stjepana Radića sa 92 m2 (upisanu u zk.ul.br. 10727 k.o. Đurđevac) od vlasnika Ljekarne Štefanić Đurđevac. Kupoprodaja čkbr. 7475/259/9 izvršit će se po cijeni  po m2  koja će biti postignuta za m2  zemljišta iz točke I. temeljem natječaja, o čemu je između Grada Đurđevca i Ljekarne Štefanić potpisan Sporazum.

5. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
   
6. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
   
7. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 posto od početne  cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: 2360000-1810700004, poziv na broj 7706 - OIB s naznakom "jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u k.o Đurđevac“,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,
- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 3. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene,
- izjavu o prihvaćanju obveza navedenih u točki 2. ovog natječaja,
- pojašnjenje planiranog ulaganja, odnosno planiranu izgradnju objekta.
   
8.  Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je izgraditi objekat  do 30. 06. 2013. godine.
   
9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

10. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 34. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca.“

11. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od objave u „Večernjem listu“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru. S najpovoljnijim ponuditeljem, kupoprodajni ugovor zaključit će se u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru.
Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca ili na telefon: 048/811-052, svaki radni dan od 8,00 do 13,00 sati.

GRADSKO VIJEĆE                                                     
GRADA ĐURĐEVCA