JAVNI POZIV – subvencije za podizanje višegodišnjh nasada


Ponedjeljak, 16. srpnja 2012.

  Na temelju Programa subvencioniranja u poljoprivredi u 2012. godini, za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2012. godinu (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 7/11. i 4/12.), Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje

JAVNI POZIV
za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada
              voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2012. godini

I.   

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, dostave svoje zahtjeve za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2012. godini.

II.   

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

1.    Pravo na subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište tvrtke obrta na području Grada Đurđevca i udruge sa sjedištem na području Grada Đurđevca i sa zemljištem na području Grada Đurđevca.
2.    Podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te  podizati nasad na području Grada Đurđevca, s sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine.
3.    Zahtjev se podnosi jednom godišnje.
4.    Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici 4,00 kn.
5.    Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze i podsadnja (minimalno 300 cijepova) postojećih nasada vinograda na površini do 5 ha, za nabavu loznih cijepova i to 2,00 kn po loznom cijepu.
6.    Sadnja višegodišnjih nasada se mora izvršiti propisanim i deklariranim sadnim materijalom, a za sadnju oraha deklarirani sadni materijal cijepljeni orah.
7.  Vinogradarska udruga ostvaruje pravo na subvenciju za nabavu loznih cijepova za svoje članove koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca. Kao dokaz o kupnji loznih cijepova, vinogradarska udruga mora dostaviti račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji repromaterijala odnosno pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu, deklaraciju uz otpremnicu, presliku da je upisan u vinogradarski registar i priložiti presliku Rješenja o upisniku u Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Na spisku o preuzimanju repromaterijala svaki član udruge potpisom potvrđuje primitak određenog broja loznih cijepova, a u prilogu je preslika osobne iskaznice za svakog člana.
8.  Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan podnošenja zahtjeva.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

1.    Obrazac zahtjeva.
2.    Preslika osobne iskaznice.
3.    Izjava podnositelja zahtjeva.
4.    Kopija računa dobavljača sadnica i otpremnica.
5.    Deklaracija za sadnice.
6.    Kopiju Rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  
7.    Kopija upisa u vinogradarski registar.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje voćnjaka i vinograda i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Grad Đurđevac
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i javne prihode
Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.
                                                                                                                            V.

Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju voćnjaka i vinograda.

                                                                                                                         VI.

          Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052.   OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU!
  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA:320-01/12-01/8
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-1
Đurđevac, 16. srpnja 2012.