JAVNI POZIV – subvencije za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima


Ponedjeljak, 16. srpnja 2012.

Na temelju Programa subvencioniranja u poljoprivredi u 2012. godini, za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2012. godinu (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 7/11. i 4/12.), Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje

JAVNI POZIV
za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima
 (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca u 2012. godini

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede, dostave svoje zahtjeve, za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca u 2012. godini.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

1.    Pravo na  subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište tvrtke obrta na području Grada Đurđevca, koji se bave proizvodnjom povrća u zatvorenim prostorima.
2.    Subvencionirati će se troškovi proizvodnje povrća u plasteniku ili stakleniku s navodnjavanjem minimalne površine 150 m2 u iznosu od 3,00 kuna/m2, maksimalni iznos subvencije iznosi 10.000,00 kuna po korisniku godišnje.
3.    Korisnik subvencije vlasnik je zemljišta na kojem je izgrađen plastenik ili staklenik.
4.    Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
5.    Zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća u plastenicima ili staklenicima podnosi se jednom godišnje.
6.    Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan                   
podnošenja zahtjeva.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

1.    Obrazac zahtjeva.
2.    Preslika osobne iskaznice.
3.    Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Arkod-a)
      o površini staklenika ili plastenika.
4.    Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
5.   Izjava o proizvodnji povrća u plasteniku ili stakleniku.
 

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, ispunjeni zahtjev za subvencioniranje povrća u zatvorenim prostorima i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Grad Đurđevac
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i javne prihode
Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima.

VI.

          Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052.

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU!

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA:320-01/12-01/7
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-1
Đurđevac, 16. srpnja 2012.