Kuća Osmijeha riješiti će stambeno pitanje udomljene djece nakon 18-e godine: održana prva supervizija u sklopu projekta


Petak, 2. listopada 2020.

U prostoru Centra za socijalnu skrb Đurđevac održana je prva supervizija za udomitelje u sklopu projekta Kuća osmijeha.

Prvi susret je posvećen upoznavanju članova grupe (supervizanata) međusobno i sa supervizorom, definiranju ciljeva supervizije i očekivanja supervizanata, provjeri dosadašnjih iskustava sa supervizijom i ugovaranju supervizijskog rada.

Supervizanti su članovi udruge udomitelja Osmijeh koji su u sklopu uvodnih aktivnosti obradili teme poput teškoća u skrbi o djeci koja su kod njih na smještaju, nesklada očekivanja uspješnosti kod djece između udomitelja i djece, nezainteresiranosti za školovanje kod djece, nedostatka sankcija i posljedica neprihvatljivih ponašanja djece, teškoća u skrbi o adolescentima, primjerenih i efikasnih odgojnih postupaka. Na kraju susreta supervizanti su popunili evaluacijski upitnik.

Ovaj događaj jedna je od aktivnosti projekta UP.02.2.2.06.0116 Kuća osmijeha koji je ugovoren unutar natječaja „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“ u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ iz Europskog socijalnog fonda. Provodi ga Grad Đurđevac u suradnji s partnerima Udrugom udomitelja za djecu Osmijeh i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.175.081,44 kn, te je 100% financiran od strane Europske unije.

Projektom će se opremiti stambeni prostor u kojem će biti smješteni mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon navršenih 18 godina izlaze iz sustava udomiteljstva. Planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije, te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”.