Natječaj za stipendiranje studenata


Utorak, 24. studenoga 2009.

J A V N I     N A T J E Č A J za stipendiranje studenata s područja Grada Đurđevca         Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju  studenata s područja Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", br. 7/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje J A V N I     N A T J E Č A J za stipendiranje studenata s područja Grada Đurđevca     1. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisuje se za akademsku godinu 2009./2010.     2. Za dodjelu stipendija mogu se natjecati redovni studenti s prebivalištem na području Grada Đurđevca na preddiplomskim i diplomskim studijima.     3. Studentske stipendije  odobravat će se prema Listi reda prvenstva koja se temelji na sljedećim kriterijima: godina studija, uspjeh u prethodnom školovanju, prihod po članu domaćinstva, osvojeno drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima učenika u pojedinačnim znanjima ili vještinama (za studente I. godine) i život u obitelji bez jednog ili oba roditelja, odnosno u obitelji koja školuje više učenika ili studenata izvan mjesta prebivališta.     Studentima koji su na državnim natjecanjima učenika u pojedinačnim znanjima i vještinama osvojili prvo mjesto odobrava se studentska stipendija direktno bez bodovanja prema kriterijima za izradu Liste reda prvenstva.     4. Za dodjelu stipendije treba priložiti sljedeću dokumentaciju:     - pismena molba,     - preslika osobne iskaznice     - uvjerenje o redovnom upisu u školsku godinu 2009./2010.     - svjedodžbu o završnom ispitu ili maturi (studenti prve godine), prijepis ocjena iz prethodne školske godine (ostali) te izračun prosjeka ocjenasvih predmeta za prethodnu akademsku godinu ovjeren od  fakulteta odnosno visokoškolske ustanove,     - izjavu ovjerenu od javnog bilježnika  o broju članova domaćinstva,     - potvrdu Porezne uprave o visini dohotka svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,     - uvjerenje o veličini posjeda svih članova domaćinstva (katastar),     - pisani dokaz, ovjeren od strane državnog povjerenstva o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na državnom  natjecanju učenika u pojedinačnim znanjima ili vještinama (studenti prve godine),     - dijete poginulog ili nestalog branitelja kao i 50 i više postotnog invalida Domovinskog rata drugostupanjsko rješenje o pravu na obiteljsku ili osobnu invalidninu,     - uvjerenje o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu 2009/2010. za članove obitelji studente ili učenike koji se školuju izvan mjesta prebivališta.     5. Prijave na natječaj podnose se zaključno s danom 9. prosinca 2009. godine.     6. Molbe s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac.     Molbe bez svih navedenih dokumenata kao i one prispjele nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.     Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti  na telefon broj: 811-052.         KLASA: 604-02/09-01/04 URBROJ: 2137/03-09-2                                                                                                       GRAD ĐURĐEVAC