Održan skup o pravima osoba s invaliditetom


Ponedjeljak, 27. studenoga 2006.

Dana 23. studenoga 2006. godine u dvorani za sastanke Grada Đurđevca s početkom u 11,30 sati održan je stručni skup na temu "Nacrt Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", u organizaciji Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca i Gradskog društva invalida Đurđevac. Bio je to drugi skup organiziran na tu temu, a sa ciljem promocije Konvencije kao iznimno važnog i vrijednog dokumenta za osobe s invaliditetom cijeloga svijeta.    Konačni tekst Nacrta Konvencije usvojen je 25. kolovoza 2006. godine, a očekuje se da će  u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda Konvencija biti usvojena do 3. prosinca 2006. godine, odnosno Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Republika Hrvatska bit će jedna od prvih država potpisnica Konvencije.    Uz uvažavanje temeljnih načela koja proizlaze iz Opće deklaracije o ljudskim pravima kao što su: poštivanje urođenog dostojanstva, sloboda izbora i neovisnost osobe, nediskriminacija te jednakost muškaraca i žena, Konvencija po prvi puta jamči i prava koja proizlaze s osnova invaliditeta, a to su: poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti, jednakost mogućnosti, pristupačnost,   poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta. Upravo navedena prava predstavljaju jamstvo poštivanja ljudskih prava, izjednačavanje mogućnosti u odnosu na osobe s invaliditetom. Ona jamče prihvaćanje invaliditeta kao oblika različitosti te njegovo potpuno uvažavanje od strane države i društva. Stoga Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom predstavlja korak naprijed u području ljudskih prava utvrđujući pravo na izbor osobe s invaliditetom, uvažavanje njenog mišljenja te pravo na odlučivanje o samoj sebi.       Konačni cilj Konvencije je potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom koja takvoj osobi omogućava samostalni život.Države potpisnice, Konvencija obvezuje da su dužne osigurati  puno ostvarivanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez ikakve diskriminacije temeljem invaliditeta.