Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 26. veljače 2007.

Dana 22. veljače 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Iz dnevnog reda izdvajamo:    - Gradsko vijeće donijelo je  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini. Na prijedlog Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, a uz dodatna obrazloženja gospodina Ivana Kramarića, predstavnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.    - Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je  Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca, koja je usklađena s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu krajem prošle godine.     Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 4., 5. i 6. i  članka 13. stavka 1.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06.) i članka 15. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/06. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2007.  donijelo je O D L U K U o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca Članak 1.  Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“, kriteriji i mjerila pod kojima Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo) može za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena te produljenje radnog vremena zbog održavanja prigodnih proslava, lokacija područja naselja za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, kao i prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga. Članak 2. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ kojima je propisano radno vrijeme od 6.00 do 24.00 sata, petkom i subotom mogu raditi najduže do 2.00 sata.       Članak 3.   Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ na području Grada Đurđevca mogu raditi od 6.00 do  24.00 sata.     Radno vrijeme iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.   Članak 4.   Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja te skupine „Restorani“ i „Barovi“ kojima je temeljem članka 2. ove Odluke odobreno produženje radnog vremena petkom i subotom do 2.00 sata, rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06.) i člankom 2. ove Odluke, ukoliko se u tim ugostiteljskim objektima učestalo dešavaju ekscesne situacije   i buka iznad dozvoljene granice, o čemu se donosi prosudba na temelju izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac i nadležnih inspekcijskih službi.                                                                                  Članak 5.   Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.     Na području izvan naseljenih područja naselja smatraju se objekti koji se nalaze izvan područja zone stanovanja određene Prostornim planom uređenja Grada Đurđevca.              Članak 6.   Gradsko poglavarstvo   može na zahtjev ugostitelja  za ugostiteljske objekte iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ s propisanim radnim vremenom od 6.00 do 24.00 sata  rješenjem odrediti  drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).     Rješenje kojim se određuje drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava može se donijeti najduže na vrijeme od šest mjeseci.     Ugostitelj kojemu je rješenjem Gradskog poglavarstva određeno drugačije radno vrijeme za organiziranje prigodnih proslava, obavezan je za svaku prigodnu proslavu s korisnikom usluge zaključiti pismeni ugovor  i isti na zahtjev nadležne inspekcije predočiti, te  osigurati noćni mir građana.   Članak 7.   Učesnici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Turistička zajednica Grada Đurđevca i Grad Đurđevac, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.                                                                                   Članak 8.   Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti smješteni na prostoru koji se nalazi u gradu Đurđevcu, između Ulice Vladimira Nazora i zgrade sportske dvorane (prostor stare Gradske tržnice).   Članak 9. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca („Službene novine Općine Đurđevac“, broj 4/96. i „Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/01., 2/02. i 3/04.).   Članak 10.   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.     - Donesen je Plan rada Gradskog vijeća za 2007. godinu kao okvirni plan za rad Vijeća u ovoj godini.     - Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.     - Gradsko vijeće razmatralo je Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanim Skupštinama trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac i trgovačkog društva „Podravina Programat“ d.d. Đurđevac.     - Gradsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca Milice Fuček, na osobni zahtjev, te Rješenje o izboru Marijane Markešić za zamjenicu gradonačelnika Grada Đurđevca.