Opasnost od širenja požara zbog visokih temperatura: upozoravaju se građani na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada


Četvrtak, 23. srpnja 2020.

Obzirom na povoljne vremenske prilike započeli su ljetni radovi na poljoprivrednim površinama, okućnicama i vinogradima uz koje je vezano i spaljivanje korova i biljnog otpada.

Iako do sada na području našega grada nisu zabilježeni  veći događaji sa štetnim posljedicama prilikom spaljivanja korova i biljnog otpada kod kojih bi došlo do proširenja vatre na susjedne parcele, ili šumske površine, iz Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac upozoravaju poljoprivrednike i građane da je nakon čišćenja potrebno prikupljeni biljni materijal zbrinuti na siguran način, jer je zbog visokih temperatura povećana mogućnost nastanka i širenja nekontroliranog plamena.

Loženje vatre na otvorenom bez nadzora i loženje vatre u šumama i u blizini šuma vrlo opasno za proširenje požara na druge površine. Najčešći uzroci su upravo nekontrolirana spaljivanja biljnih ostataka.

Apeliramo na građane da biljne i šumske ostatke nastoje zbrinuti na sljedeći način: kompostiranjem, zaoravanjem, odvozom na deponij smeća, a ako je to nemoguće na spomenute načine onda da to obave spaljivanjem na siguran način i stalan nadzor za vrijeme i poslije spaljivanja kako se vatra ne bi nekontrolirano proširila.

Na otvorenom prostoru unutar trgovačkih društava i naseljima, kao i na udaljenosti manjoj od 200 metara od naselja, građevina, strnih i drugih žitarica te šuma, loženje otvorene vatre u većem obimu nije dozvoljeno. Loženje otvorene vatre u svrhu spaljivanja može obavljati samo punoljetna osoba u vrijeme kad nema vjetra i kad su poduzete sve mjere zaštite za sprječavanje širenja požara na okolinu.

Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može imati velike posljedice. Za ne pridržavanje gore navedenih mjera propisane su i visoke novčane kazne.

Ako ste neposredni svjedoci nastanka požara ili nekontroliranog spaljivanja bez nadzora koji bi se mogao proširiti, dužni ste javiti događaj na telefon broj 193 ili po mogućnosti pristupiti gašenju.

Prema Odluci o komunalnom redu na području Grada Đurđevca zabranjeno je spaljivanje komunalnog otpada, a prikupljeni komunalni otpad potrebno je zbrinuti odvozom na odlagalište otpada.