Predložite kandidate za javna priznanja naše Županije


Srijeda, 18. siječnja 2012.

Posljednjih godina malo je prijedloga s đurđevačkog gradskog područja za kandidate koji bi mogli dobiti jedno od javnih priznanja Koprivničko –križevačke županije. Istovremeno puno je nezadovoljnih na našem području kad za Dan Županije među nagrađenima nema naših predstavnika. Međutim, Đurđevac ima i mora imati svoje kvalitetne ljude za kandidate. Poziv za predlaganje je upućen, pa ih predložite!!!     Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/11)  Odbor za dodjelu javnih   priznanja  Koprivničko-križevačke županije P O Z I V A građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike  te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1.     Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije, 2.     Nagrada Koprivničko-križevačke županije za   životno djelo, 3.  Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, 4.    Nagrade Koprivničko-križevačke županije za  iznimno postignuće  u protekloj godini, 5.    Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje osobi koja se  istakla naročitim zaslugama za Županiju sukladno članku 3. Odluke. Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin.      Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije za najviše zasluge  u promicanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, športa, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji.       Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu može se dodijeliti  fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog  društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji.       Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini u protekloj godini može se dodijeliti fizičkim osobama, hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište ili rade na području Koprivničko-križevačke županije,  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi koja ima sjedište ili podružnicu na području Županije.       Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije može se dodijeliti fizičkoj osobi  ili grupi fizičkih osoba, udruzi, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovi, trgovačkom društvu, vjerskoj  zajednici i drugoj pravnoj osobi s područja Republike Hrvatske prigodom obljetnica i drugih sličnih  događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju , zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju  te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu.     KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:   A)    za pojedince      - da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno  izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja,     - da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.         B) za pravne osobe - da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.   Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  sa  20. veljače 2012. godine. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pisano obrazložen, potpisan od ovlaštenog predlagatelja i sadržavati sljedeće:   A)    za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, B)    za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja, C)    PRIJEDLOZI MORAJU SADRŽAVATI NAZNAKU SAMO JEDNOG JAVNOG PRIZNANJA ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE. Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/11) podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU: ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Ulica Antuna Nemčića  5 48000   K O P R I V N I C A sa naznakom: "prijedlog za dodjelu javnih priznanja" ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE