Poziv gospodarskim subjektima – Modernizacija kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića Maslačak u Đurđevcu – I. faza


Petak, 16. lipnja 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: Modernizacija kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića ''Maslačak'' u Đurđevcu – I. faza

– poziv na savjetovanje

Grad Đurđevac pokreće postupak javne nabave Modernizacije kotlovnice i energetska obnova Dječjeg vrtića ''Maslačak'' u Đurđevcu – I. faza.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 23. lipnja 2017. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: grad@djurdjevac.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

 

Objavljeno: 16.06.2017.

GRAD ĐURĐEVAC

Upravni odjel za gospodarstvo, financijei razvojne projekte

 

KLASA: 363-05/17-01/14

URBROJ: 2137/03-03-02/16-17-2

U Đurđevcu, 16. lipnja 2017.