U tijeku su prijave za rad na Izborima za mjesne odbore


Utorak, 24. listopada 2017.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se prijave za rad u provedbi Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca. Zainteresirani građani  se mogu prijaviti za sudjelovanje na adresu elektroničke pošte grad@djurdjevac.hr do zaključno 30. listopada 2017. godine.

Prijava mora sadržavati osobne podatke podnositelja (ime i prezime te adresu prebivališta), kontakt broj, e-mail adresu i OIB.

Prijavi se prilaže:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika isprave (potvrda, svjedodžba, diploma, sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju podnositelja zahtjeva (samo za prijavu za predsjednika i potpredsjednika Povjerenstva).

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca su Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca i birački odbori.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca provest će se u nedjelju, 3. prosinca 2017. godine te će se provesti bez isplate naknade tijelima za provedbu izbora.

Sadržaj Javnog poziva može se pročitati u nastavku: