Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća


Srijeda, 25. travnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-02/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 20. travnja 2012.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj                                                                                                                                    4/09.),
   
S A Z I V A M
 
26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 27. travnja (petak) 2012. godine u 15.30 sati
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
Za sjednicu predlažem sljedeći                              

D N E V N I  R E D :

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
3. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
4.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
16. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.
17. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
18. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
19. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
20. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
21. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
22. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
26. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Đurđevca.
27. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

DOSTAVITI:
1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b,
2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50,
4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14,
5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4,
6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1,
9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20,
10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41,
11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89,
12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9,
13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15,
14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13,
15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49,
16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G. Kovačića 29,
18. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
19. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
20. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
21. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac, 
22. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a,
23. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
24. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83,
25. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45,
26. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
27. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
28. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
29. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
30. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
31. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo,
32. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, Severovačka 22, Đurđevac,
33. Gradska knjižnica Đurđevac,
34. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
35. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
36. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
37. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
38. Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
39. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
40. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
41. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
42. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
43. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
44. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
45. Računovodstvo,
46. Pismohrana.