Saziv 27. sjednice Gradskog vijeća


Četvrtak, 21. lipnja 2012.

                             
REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE                   
KLASA: 021-05/12-02/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 20. lipnja 2012.

        Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj                                                                                                                                    4/09.),
   
S A Z I V A M
 
27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
28.  lipnja  (četvrtak) 2012. godine u 16,00  sati
    Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
          Za sjednicu predlažem sljedeći                              

D N E V N I  R E D :

    1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    4. Razmatranje Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu  Zajednice tehničke kulture Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    5. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    6. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    7. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
    8. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.

    9.  Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2012. godini.
    10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
    12. Donošenje Zaključka o davanju tumačenja odredaba  Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
    13.   Donošenje Plana o izmjeni Plana  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.
    14. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.
    15. Pitanja članova Gradskog vijeća.

    Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

DOSTAVITI:
1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b,
2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50,
4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14,
5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4,
6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1,
9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20,
10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41,
11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89,
12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9,
13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15,
14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13,
15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49,
16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G.    
      Kovačića 29,
18. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
19. Dražen Mesić, direktor Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac,
20. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca,
21. Igor Tomrlin, predsjednik Zajednice tehničke kulture Đurđevac,
22. Marija Đurišević, zamjenica predsjednice Savjeta mladih Grada Đurđevca, 
23. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a,
24. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
25. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83,
26. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45,
27. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
28. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
29. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
30. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
31. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
32. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno       gospodarstvo,
33. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
      Severovačka 22, Đurđevac,
34. Gradska knjižnica Đurđevac,
35. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
36. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
37. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
38. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
39.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
40. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
41. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
42. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
43. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
44. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
45. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
46. Računovodstvo,
47. Pismohrana.