Saziv 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 19. studenoga 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-02/18
URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-1
Đurđevac, 15. studenoga  2012.

    Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i  članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09.),

S A Z I V A M

30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
20. studenoga  (utorak) 2012. godine u 15,30 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Status postupka registracije novog komunalnog društva i ocjena nadležnosti  gradonačelnika u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora društva.
2. Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
3. Ocjena stanja likvidnosti društva Komunalije d.o.o. Đurđevac na dan 30. listopada 2012. posebno na okolnost nefakturiranih radova za kupce.
4.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca.
5. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
6.   Pitanja članova Gradskog vijeća.

Napomena:
Materijal za 2. i 5. točku dnevnog reda dostavit će se naknadno.

Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

DOSTAVITI:
1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b,
2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50,
4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14,
5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4,
6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1,
9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20,
10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41,
11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89,
12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9,
13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15,
14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13,
15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49,
16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G. Kovačića
29,
18. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a,
19. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
20. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83,
21. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45,
22. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
23. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
24. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
25. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
26. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
27. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno
gospodarstvo,
28. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
29. Ivan Topolčić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac,
30. Dražen Mesić, direktor Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac,
31. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, Severovačka
22, Đurđevac,
32. Gradska knjižnica Đurđevac,
33. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
34. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
35. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
36. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
37.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
38. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
39. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
40. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
41. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
42. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
43. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
44 Računovodstvo,
45 Pismohrana.