Saziv 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Srijeda, 13. ožujka 2013.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),     S A Z I V A M   32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 18. ožujka  (ponedjeljak) 2013. godine u 16,00 sati     Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.     REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC GRADSKO VIJEĆE                    KLASA: 021-05/13-02/08 URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 Đurđevac, 12. ožujka  2013.         Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),     S A Z I V A M   32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 18. ožujka  (ponedjeljak) 2013. godine u 16,00 sati     Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.           Za sjednicu predlažem sljedeći                               D N E V N I  R E D : 1.  Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca. 2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2013. godinu. 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka. 13. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 14.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 15. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 16. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 17. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 18. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 19. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 20. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Peski d.o.o. za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 21. Donošenje Zaključka o davanje suglasnosti Komunalnim uslugama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduživanje. 22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka. 23. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu te Programa rada i Financijskog plana Zajednice tehničke kulture Đurđevac za razdoblje od 2013. - 2015. godine, s prijedlogom Zaključka. 24. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 25. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2013. godinu, s prijedlogom Zaključka. 26. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2010. godinu i Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 27. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca. 28. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca. 29. Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području Grada Đurđevca. 30. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đurđevca. 31. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju područja koja obuhvaćaju mjesni odbori Centar, Peski, Ledine i Novo selo. 32. Donošenje Odluke o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. 33. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu. 34. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac. 35. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 36. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 37. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grobljima. 38. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 39. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu. 40. Donošenje Odluke o izmjenama  i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“. 41. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu. 42. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine, s prijedlogom Zaključka. 43.  Informacija o investicijskim aktivnostima u Gradu Đurđevcu u razdoblju od 2009. – 2013. godine. 44. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka. 45. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca. 46. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora –održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca –  asfalterski radovi za 2013. godinu. 47. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gtradonačelniku Grada Đurđevca na potpis nagodbe s Općinskim državnim odvjetništvom u Koprivnici. 48. Pitanja članova Gradskog vijeća.     Napomena:     Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu dostavit ćemo vam naknadno.     Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106. Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. DOSTAVITI: 1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b, 2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2, 3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50, 4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14, 5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4, 6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12, 7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34, 8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1, 9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20, 10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41, 11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89, 12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9, 13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15, 14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13, 15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49, 16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje, 17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G. Kovačića 29, 18. Stjepan Jurković, Đurđevac, V. Nazora 17, 19. Slavica Škurdija, Đurđevac, Trg svetog Jurja 4, 20. Franjo Manolić, Đurđevac, I. Gundulića 1, 21. Stjepan Lerinc, Đurđevac, I. Mažuranića 10, 22. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac, 23. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 24. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 25. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,  26. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, 27. Ivan Topolčić, predsjednik Nadzornog odbora Komunalija d.o.o. Đurđevac, 28. Dražen Mesić, direktor Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac, 29. Tomislav Kolarić, direktor Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., Đurđevac, 30. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 31. Igor Tomrlin, predsjednik Zajednice tehničke kulture Đurđevac, 32. Ines Jagar,  predsjednica Savjeta mladih Grada Đurđevca, 33. Tihomir Robotić, komunalni i prometni redar, 34. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a, 35. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16, 36. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83, 37. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45, 38. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54, 39. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9, 40. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 41. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode, 42. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, 43. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo, 44. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, Severovačka 22, Đurđevac, 45. Luka Kokotić, Hrvatski laburisti 46. Gradska knjižnica Đurđevac, 47. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17, 48. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica, 49. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica, 50. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica, 51.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7, 52. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22, 53. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica, 54. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica 55. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac, 56.Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica, 57. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a, 58. Računovodstvo, 59. Pismohrana.