Duga 4 sata članovi Gradskog vijeća raspravljali o predloženim točkama 3. sjednice


Subota, 12. listopada 2013.

Članovi Gradskog vijeća nakon poduže ljetne stanke održali su 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca 11. listopada u 16:00 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca. Sjednica je započela izvještajem Mandatne komisije o podnošenju ostavke članice Gradskog vijeća Anke Švaco (SDP-HNS-HSU), dok će umjesto nje dužnost člana Gradskog vijeća obnašati Goran Vincek (SDP-HNS-HSU). Odmah na početku sjednice predsjednica Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU Milica Fuček predložila je da se u točki 17. dnevnog reda Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje Muzeja Grada Đurđevca i postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac zbog važnosti institucija zasebno odlučuje, dok je gradonačelnik Željko Lacković ostao kod svog prijedloga Zaključka budući da se ne radi o prestanku postojanja Centra za kulturu već je potrebna formalna odluka Gradskog vijeća za službeno pokretanje navedenih postupaka kad se do njih dođe, a o osnivanju i prestanku neke ustanove odlučuje njezin osnivač - Gradsko vijeće. Gradonačelnik je članovima Gradskog vijeća podnio izvještaj o financijskom i materijalnom stanju Grada Đurđevca u kojem se osvrnuo na ukupne dospjele i nedospjele obaveze na dan održavanja sjednice, katastarsku izmjeru, projekte Grada Đurđevca, poslovno-industrijsku zonu A, vraćanje okvirnog kredita Zagrebačkoj banci do kraja godine, gradske ustanove i poduzeća, te na suradnju s Koprivničko-križevačkom županijom. Najduža rasprava vodila se oko točke 2. dnevnog reda Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca. Grad je, nakon 20 godina, sastavio popis nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca i predočio ga članovima Gradskog vijeća  u Odluci o pokretanju postupka za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca, a sve s ciljem da se iznađu sredstva za stabilizaciju proračuna Grada. Članovi Gradskog vijeća istaknuli su kako Grad osim Prvić Luke ima i druge nekretnine koje bi mogle biti predmet prodaje (sala u Obrtničkom domu, stanovi,...), te da je potrebno pobrojati sve vitalne objekte u službi Grada, a sve ostalo staviti u postupak prodaje. Također su članovi Gradskog vijeća predložili da se napravi dokument o perspektivnosti, odnosno neperspektivnosti nekretnina u vlasništvu Grada. Na predloženi amandman predsjednice Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU Milice Fuček  (da stanovi i zemljišta i objekti koji nisu predloženi za predmete prodaje ipak budu predmet prodaje), članovi Gradskog vijeća upoznati su sa zakonskom odredbom da navedeni stanovi ne mogu biti predmet prodaje budući da iste potražuje Republika Hrvatska sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Članovi Gradskog vijeća donijeli su predloženu točku dnevnog reda prihvaćajući prijedlog o izmjeni naziva i dopuni točke I. i II. Odluke. Gradonačelnik je prihvatio i povukao s dnevnog reda 3. točku Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca, na prijedlog predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a Vlade Repa (da Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama prilikom otvaranja ponuda za pismeno javno nadmetanje ostane u sastavu kako je određeno osnovnom Odlukom). Rebalans Proračuna gradonačelnik je predložio kao točku dnevnog reda budući da u Proračunu nije bila predviđena stavka od 200.000,00 kuna za udio Grada u sufinanciranju projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac i s ciljem da se što realnije planiraju prihodi Grada.  Uz podnošenje amandmana Kluba vijećnika HDZ-a (ispravka konta) jednoglasno je prihvaćen Rebalans Proračuna Grada Đurđevca. Godišnje izvješće o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine prihvaćano je uz suzdržanost prilikom glasovanja članova Kluba vijećnika HDZ-a. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca i postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac potaknuo je raspravu uslijed koje je dotaknuto pitanje djelatnika kulturno-informativno-administrativne djelatnosti Centra za kulturu. Članovi Gradskog vijeća prihvatili su predloženi Zaključak uz izmjenu da će se po dobivanju prethodnog mišljenja o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja pokrenuti postupak prestanka postojanja Centra za kulturu Đurđevac. Prijedloge za uvrštavanje kapitalnih projekata s područja Grada Đurđevca u Proračun KKŽ za 2014. godinu jednoglasno su podržali svi članovi Gradskog vijeća (Zamjena krovišta(rekonstrukcija i nadogradnja) na Osnovnoj školi Grgura Karlovčana u Đurđevcu, Osiguranje nadstandarda Hitne medicinske službe u Đurđevcu, Izrada Projektne dokumentacije "Doma za starije u Đurđevcu" i Rekonstrukcija "Srednjoškolskog centra" u Đurđevcu - Dogradnja Gimnazije). Članovi Gradskog vijeća donijeli su, uz predloženu izmjenu Marijana Štimca, Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, dok su bez rasprave donijeli Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Plan o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Program o izmjenama Programa u sportu u 2013. godini, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, Odluku o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu – razdoblje od 6. – 12. mjeseca, Odluku o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca, Financijski izvještaj i izvještaja o poslovanju hostela u Prvić Luci, Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca, Rješenje o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, Rješenje o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca, Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca i Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.

U zadnjoj točki dnevnog reda Pitanja članova Gradskog vijeća, članovi Gradskog vijeća dotaknuli su se projekta "Romska djeca od vrtića do škole", dugovanja roditelja prema Dječjem vrtiću i naplate dugovanja, donacije Grada Đurđevca Područnim školama u Budrovcu, Čepelovcu i Mičetincu i dopisa ugostitelja s područja Grada Đurđevca koji traže izmjenu Odluke o gradskim porezima. Konačno je rješena i nedoumica oko navodnog oslobađanja plaćanja komunalne naknade za izgradnju trgovačkog centra u Đurđevcu - ne postoji pojedinačno rješenje za oslobađanje Konzuma plaćanja komunalne naknade.