Proračun Grada za 2015. – 52.851.684,50 kuna


Petak, 19. prosinca 2014.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na svojoj 8. sjednici o svih 20 točki dnevnog reda raspravljalo je duga 2,5 sata. Na početku sjednice vijećnici HDZ-a tražili su izostavljanje točke 1. dnevnog reda "Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu i Projekcija za 2015. i 2016. godinu", budući da su vijećnicima materijali za navedenu točku dostavljeni na stol prije održavanja sjednice. Nakon glasovanja za prijedlog dnevnog reda, točka 1. ostala je dio dnevnog reda. Izmjene i dopune Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu podržalo je 9 vijećnika, dok su vijećnici HDZ-a (3) bili suzdržani tijekom glasovanja.

Proračun Grada za 2015. godinu predložen je u iznosu 52.851.684,50 kuna, a u istom iznosu predloženi su i rashodi. Detaljnim izlaganjem gradonačelnika Željka Lackovića o prihodima i projektima Grada, članovima Gradskog vijeća prezentiran je Proračun podijeljen po upravnim tijelima Grada i programima koji se financiraju iz sredstava istih. Na predloženi Proračun Grada za 2015. godinu oporba je prigovorila zbog predložene stavke u proračunu - otkup građevinskog zemljišta i same forme izgleda proračuna. Proračun su, na kraju, podržali svi vijećnici, unatoč raspravi dugoj 2 sata.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu, Proračunske zalihe, za razdoblje od srpnja do prosinca 2014. godine,2017. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u godini, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Program javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Program javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2015. godini, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Đurđevca, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2013./2014. godinu i Godišnjeg plana rada za pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Grada Đurđevca, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca, Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje travanj – prosinac 2014. godine, Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca, Odluka o prijenosu svih obveza, dugovanja i potraživanja bivše Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine s Grada Đurđevca na Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Odluka o izmjeni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci, jednoglasno su donesene.