Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća


Ponedjeljak, 7. listopada 2013.

U nastavku možete pogledati saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-02/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 4. listopada 2013.Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09. i 1/13.),

S A Z I V A M
3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
11. listopada  (petak) 2013. godine u 16,00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Izvještaj gradonačelnika o financijskom i materijalnom stanju Grada Đurđevca.

2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu.

5. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

6. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

7. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

8. Donošenje Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

9. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

10. Donošenje Programa o izmjenama Programa u sportu u 2013. godini.

11. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

12. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka.

13. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka.

14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2012./2013. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka.

15. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s prijedlogom Zaključka.

16. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu – razdoblje od 6. – 12. mjeseca.

17. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje javne ustanove Muzej Grada Đurđevca i postupka za prestanak postojanja Centra za kulturu Đurđevac.

18. Donošenje Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca.

19. Utvrđivanje prijedloga za uvrštavanje kapitalnih projekata s područja Grada Đurđevca u Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

20. Razmatranje Financijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju hostela u Prvić Luci.

21.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.

22. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka  izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.

23. Donošenje Rješenja o razrješenju načelnice, zamjenika načelnice i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.

24.Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.

25. Donošenje Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.

26. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.

27. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Napomena:
Materijali za 1. točku dnevnog reda dostavit će se naknadno.

Predsjednica  Gradskog vijeća

Kristina Benko Markovica, prof. v.r.

DOSTAVITI:

1.  Katica Blažok, Đurđevac, Š. Brauna 8,
2.  Kristina Benko Markovica, Đurđevac, Trg svetog Jurja 1,
3.  Zdravko Lenardić, Đurđevac, I. Đuriševića 14,
4.  Zoran Jančijev, Đurđevac, T. Ujevića 3,
5.  Davor Čižmešinkin, Đurđevac, Bjelovarska 28a,
6.  Ljiljana Manolić, Đurđevac, Ferde Rusana 1,
7.  Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
8.  Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
9.  Milek Markač, Đurđevac, Grkinska 32,
10. Martina Škurdija, Đurđevac, Škurdijeva 9,
11. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
12. Milica Fuček, Đurđevac, A. Radića 8a,
13. Ivan Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
14. Vjekoslav Flamaceta, Đurđevac, S. Radića 45,
15. Anka Švaco, Đurđevac, Kralja Tomislava 89,
16. Nikola Kopričanec, Đurđevac, Đ. Basaričeka 34,
17. Željko Lacković, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
18. Brankica Kolomaz, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, ovdje,
19. Marijana Markešić,članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I.G.Kovačića 29,
20. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
21. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
22. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
23. Frane Franičević, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Međašna 13.b
24. Antun Bratanović, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Ulica mladosti 18,
25. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
26. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
27. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
28. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno  gospodarstvo,
29. Katarina Bartolić, viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika,
30. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
Severovačka 22, Đurđevac,
31. Luka Kokotić, Hrvatski laburisti,
32. Gradska knjižnica Đurđevac,
33. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
34. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
35. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
36. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
37.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
38. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
39. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
40. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
41. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
42.Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
43. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
44. Računovodstvo,
45. Pismohrana.