Upravna tijela


Upravna tijela i službe neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i Gradonačelnika te osiguravaju njihovo provođenje, neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Grada, prate stanje u područjima za koje su osnovani i o tome izvješćuju Gradonačelnika, pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, nacrte akata koje donosi Gradonačelnik te pripremaju izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga, upravni odjeli pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Grada. Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih odjela Grada Đurđevca, poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se u tri upravna odjela i to:

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Upravni odjel za gospodarstvo i financije obavlja  poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu, obavlja stručne poslove vezane uz poticanje poduzetništva i poticanje poljoprivrede, pruža stručnu pomoć poduzetnicima  radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa,  izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svoje nadležnosti, obavlja  poslove razreza, naplate i prisilne naplate gradskih poreza i ostalih prihoda Grada, priprema nacrt proračuna Grada, izmjena i dopuna proračuna i pratečih financijskih dokumenata, izvršava proračunske rashode te izrađuje povremena izvješća, polugodišnji i godišnji obračun proračuna, vodi računovodstvene poslove za proračunske korisnike, vodi analitičke evidencije osnovnih sredstava Grada, analitičke evidencije investicija i kontrolu obračuna utroška sredstava, ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti te vodi blagajničko poslovanje Grada, a obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom odnosno drugim propisima i općim aktima.

 • Pročelnica: Iva Vuk, mag.oec.
 • Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac
 • Telefon: 048 811-052
 • Telefax: 048 811-009
 • E-mail: iva.vuk@djurdjevac.hr

Upravni odjel za razvojne projekte

Upravni odjel za razvojne projekte obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije, fondova i drugih subjekata, te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, izrađuje smjernice osnova razvoja Grada, vrši pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, pripremu dokumentacije i obavljanje poslova vezanih uz javnu nabavu, a obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom odnosno drugim propisima i općim aktima.

 • Pročelnica: Silvija Lukačin, dipl.oec.
 • Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac
 • Telefon: 048 811-052
 • Telefax: 048 811-009
 • E-mail: silvija.lukacin@djurdjevac.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na područje prostornog planiranja i zaštite okoliša te unapređenje stanja u prostoru, poslove vezane uz izradu dokumenata prostornog uređenja, donosi rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, izdaje odobrenja za korištenje javnih površina, brine o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne rasvjete, uređenja grada, provođenju komunalnog reda, poslove vezane uz izgradnju komunalne infrastrukture i drugih objekata, obavlja nadzor nad trošenjem sredstava u pojedinim fazama izvođenja radova, kao i kontrolu kvalitete izvođenja, obavlja poslove pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju, vodi registar nekretnina u vlasništvu grada, izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svoje nadležnosti, a obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom odnosno drugim propisima i općim aktima.

 • Pročelnik: Dejan Đud, dipl.ing.građ.
 • Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac
 • Telefon: 048 811-052
 • Telefax: 048 811-009
 • E-mail: dejan.djud@djurdjevac.hr

Ured gradonačelnika 

Ured gradonačelnika obavlja poslove vezane uz odnose s javnošću, surađuje s predstavnicima medija, obavlja poslove vezane uz rad gradonačelnika – prijam stranaka, sazive sastanaka, evidenciju službenih obveza, obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, Gradskog vijeća, mjesnih odbora i upravnih tijela, obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, a osobito: organizira i priprema sjednice, osigurava vođenje zapisnika i tonsko snimanje sjednica, izrađuje ili sudjeluje u pripremi općih i drugih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika, osigurava objavljivanje akata te izdaje „Službene novine Grada Đurđevca“, obavlja poslove vezane uz društvene djelatnosti, turizam i sport, poslove održavanja internetskih stranica Grada Đurđevca, poslove iz područja rada i radnih odnosa, imovinsko-pravne poslove, poslove vezane uz rad pisarnice, arhive i otpreme pošte, ekonomata i čišćenja, a obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno drugim propisima i općim aktima.

 • Pročelnica: Jadranka Švaco, dipl. iur.
 • Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac
 • Telefon: 048 811-052
 • Telefax: 048 811-009
 • E-mail: jadranka.svaco@djurdjevac.hr