Uređenje okoliša Staroga grada: novih 100.000,00 kn Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU


Ponedjeljak, 21. svibnja 2018.

Grad Đurđevac zaprimio je službenu obavijest Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije za projekt krajobraznog uređenja okoliša Starog grada u Đurđevcu.

Projekt je prijavljen na raspisani natječaj prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a ministarstvo će projekt sufinancirati sa 50% tj. sa 100.000,00 kuna.

Nakon što je Grad Đurđevac ishodio građevinsku dozvolu za uređenje utvrde Stari grad s kulama, bedemima i opkopima, angažiran je i projektni tim koji je izradio Idejno rješenje krajobraznog uređenja okoliša Starog grada.

Projektom krajobraznog uređenja se želi oplemeniti cjelokupni okoliš Starog grada, uvažavajući potrebe scenskog uprizorenja Legende o Picokima, pravilno vrednujući i prezentirajući biološku raznolikost i specifičnost tzv. vlažnih livada, ali staviti u rekreativnu i uporabnu funkciju one dijelove okoliša Starog grada koji su do sada bili potpuno nepristupačni.

Unutar projekta uređenja okoliša predviđeno je i formiranje jezera sa dodatnim sadržajima pored utvrde Stari grad.