Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća


Utorak, 31. srpnja 2007.
Sjednica je sazvana sazivom  KLASA:  021-05/07-02/09,  URBROJ: 2137/03-07-1 od  16. svibnja 2007. godine. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana  Radića 1, s početkom u 16,10 sati. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca otvorio je predsjednik Ivica Djopar i konstatirao nazočnost većine članova Gradskog vijeća.

Sjednici su nazočni:

 1. Stevo Babić
 2. Luka Čukljaš
 3. Milica Fuček
 4. Vladimir Mirović
 5. Davor Ivezić
 6. Marijan Panić
 7. Ivica Djopar
 8. Ljuba Dobravec
 9. Darko Fuk
 10. Petar Štefanić
 11. Marijan Štimac
 12. Željko Blažok
 13. Siniša Plemenčić
 14. Vjekoslav Ivandija

Sjednici nije nazočan Branko Cestar (opravdao).

Osim članova Gradskog vijeća sjednici su nazočni:

 1. Mladen Roštan, gradonačelnik Grada Đurđevca
 2. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika
 3. Ivan Pleadin, član Gradskog poglavarstva
 4. Stevo Vilagoš, član Županijske skupštine KKŽ
 5. Jadranka Švaco, tajnica Grada Đurđevca
 6. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode
 7. Mijo Robotić, pročelnik Upravnog odjela za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 8. Marica Popović, stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
 9. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac

Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca  usvojen je jednoglasno, bez primjedaba.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio  je sljedeću izmjenu i  dopunu dnevnog reda:

Iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:
"4. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za popise birača. 5. Donošenje Rješenja o osnovanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača." Predložena točka 4. Pitanja članova Gradskog vijeća, postaje točkom 6. Predožena izmjena i dopuna dnevnog reda usvojena je jednoglasno. Potom je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar predložio  sljedeći
DNEVNI RED:
 1.  Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.
 2. Donošenje  Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini.
 3. Donošenje  Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
 4. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za popise birača.
 5. Donošenje Rješenja o osnovanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača.
 6. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.

    Sjednici Gradskog vijeća nazočan je zapovjednik JVP Đurđevac Marijan Kicivoj, koji je članovima Gradskog vijeća ukratko obrazložio Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.

Za riječ se javio Marijan Panić. Primijetio je da se u ovom Planu zaštite od požara nigdje ne spominje područje šume "Borik" koja je od posebnog značaja za Grad Đurđevac, stoga bi  morala  imati posebne mjere zaštite od mogućeg požara kao što je preventivno čišćenje i postavljanje ploča s upozorenjem da se na tom području ne smije paliti vatra i dr.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar odgovorio je Marijanu Paniću da "Hrvatske šume" preventivno čiste takve vrste šuma od mogućih izvora požara, te da će se dopisom od strane Grada upozoriti "Hrvatske šume" da u svoj Plan zaštite od požara uvrste zaštitu šume "Borik", ukoliko ista ne postoji,  kako bi se  sprovele odgovarajuće mjere zaštite.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

P L A N zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca

Točka 2. 

Donošenje  Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini članovi Gradskog vijeća primili su u materijalima za sjednicu, pa je predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, bez uvodnog izlaganja, otvorio raspravu.

Vladimir Mirović predložio je da se predloženo vrijeme ophodnje žetvenih površina produži do jeseni kada su učestaliji požari od spaljivanja kukuruzovine nego u vrijeme žetve pšenice. Predložio je da se taj rok produži do 15. studenoga.

Ovaj prijedlog Vladimira Mirovića svojom raspravom podržao je član Gradskog vijeća Petar Štefanić.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar tražio je da se o prijedlogu Vladimira Mirovića očituje predlagač - Gradsko poglavarstvo.

Sjednici Gradskog vijeća nazočna je većina članova Gradskog poglavarstva i to: Mladen Roštan, Marijana Markešić i Ivan Pleadin, koji su u tijeku sjednice razmotrili prijedlog Vladimira Mirovića.

Predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan očitovao se u ime predlagatelja i izvijestio Gradsko vijeće da je Gradsko poglavarstvo prihvatilo prijedlog Vladimira Mirovića da se vrijeme ophodnje žetvenih površina produži do 15. studenoga 2007. godine, tako da točka VI. stavak 2. Odluke glasi:
"Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Đurđevca obavljat će svakodnevno bez naknade, u vremenu od 15,00 do 24,00 sata, motrenje i ophodnju:

 • zaštićenog dijela prirode "Đurđevački pijesci", u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2007. godine,
 • žetvenih površina, u razdoblju od 1. srpnja do 15. studenoga 2007. godine."

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini

Točka 3. 

Donošenje  Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

    Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, obrazložio je gradonačelnik Mladen Roštan.
Gradsko poglavarstvo predložilo je da Gradsko vijeće dade pozitivno mišljenje na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije u tekstu koji je Gradskom vijeću Grada Đurđevca dostavio Županijski zavod za prostorno uređenje Koprivničko -križevačke županije  23. travnja 2007. godine, uz sljedeće dopune:

U članku 4. poglavlju 2. točki 2.5.1. u predloženoj novoj alineji 5. dodaju se riječi: "i drugdje", tako da glasi:
"- nove termoelektrane na geotermalni pogon u Kutnjaku i drugdje,"

Ova dopuna predlaže se zbog mogućnosti gradnje i na drugim područjima na području Koprivničko-križevačke županije gdje za to postoje potencijali.
U članku 5. poglavlju 3. točki 3.6. alineji 6. dodaju se nove točke koje glase:

" * Sveta Ana - vodenica, *Sirova Katalena - buduće jezero - retencija Koljak."

Ova dopuna predlaže se iz razloga jer je na tim mjestima izgledno da će postati mjesta za odmor, šport i rekreaciju.Prvi se za raspravu javio Marijan Štimac. Mišljenja je da u članku 5. poglavlju 3. točki 3.6. alineji 6., gdje Gradsko poglavarstvo predlaže da se doda nova točka  Sirova Katalena - buduće jezero - retencija Koljak, trba izostaviti riječi retencija Koljak jer se Koljak nalazi na području druge jedinice lokalne samouprave.

Ovaj prijedlog Marijana Štimca prihvatio je u ime predlagača predsjednik Gradskog poglavarstva Mladen Roštan.
O prijedlogu Darka Fuka da se stari bunari koji se nalaze u šumi na području između Budrovca i Čepelovca označe u Prostornom planu Koprivničko-križevačke županije kao zaštičeno područje, očitovao se pročelnik Mijo Robotić. Rekao je da će se ti bunari uvrstiti u Prostorni plan Grada Đurđevca.Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

 

Z A K L J U Č A K
o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
    Gradsko vijeće Grada Đurđevca daje pozitivno mišljenje na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije KLASA: 350-02/01-01/01, URBROJ: 2137-14-07-109 u tekstu koji je Gradskom vijeću Grada Đurđevca dostavio Županijski zavod za prostorno uređenje Koprivničko -križevačke županije  23. travnja 2007. godine, uz sljedeće dopune:
U članku 4. poglavlju 2. točki 2.5.1. u predloženoj novoj alineji 5. dodaju se riječi: "i drugdje", tako da glasi:
"- nove termoelektrane na geotermalni pogon u Kutnjaku i drugdje,"
Ova dopuna predlaže se zbog mogućnosti gradnje i na drugim područjima na području Koprivničko-križevačke županije gdje za to postoje potencijali.
U članku 5. poglavlju 3. točki 3.6. alineji 6. dodaju se nove točke koje glase:
" * Sveta Ana - vodenica, *Sirova Katalena - buduće jezero."
Ova dopuna predlaže se iz razloga jer je na tim mjestima izgledno da će postati mjesta za odmor, šport i rekreaciju.
Točka 4.
Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za popise birača.
    Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za popise birača utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 21. svibnja 2007. godine, a obrazložila ga je tajnica Grada Jadranka Švaco.
    Rasprava nije vođena.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Komisije za popise birač
Točka 5.
Donošenje Rješenja o osnovanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača.
Prijedlog Rješenja o osnovanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 21. svibnja 2007. godine, a obrazložila ga je tajnica Grada Jadranka Švaco. Rasprava nije vođena. Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
R J E Š E NJ E
o osnovanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
Točka 6.
Pitanja članova Gradskog vijeća.
Pod ovom točkom dnevnog reda Marijan Štimac upitao je gradonačelnika o kakvom se to sporazumu radi između Grada Đurđevca i Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac prema kojemu bi Grad trebao donirati iznos od 60.000.00 kuna za poslovnu suradnju u oblasti radijske djelatnosti u 2007. godini. Upitao je o kakvoj se to donaciji radi?
Iako je gradonačelnik Mladen Roštan dijelom odgovorio na ovo pitanje Marijana Štimca, obečao je da će mu detaljniji odgovor dostaviti u pisanom obliku za narednu sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar zaključio je 16. sjednicu Gadskog vijeća u 17,15 sati.
Zapisničar: Marica Popović
Predsjednik Gradskog vijeća: Ivica Djopar, dr. vet. med.